Tankstationer

Den här informationen är riktad till dig som vill söka stöd för tankstation. I din ansökan behöver du beskriva åtgärden och inkludera de delar som anges längre ned på sidan. Här finns också information om ändrade förutsättningar för stöd till vätgastankstationer.

Nytt ansökningsförfarande för publika vätgastankstationer

Klimatklivet har små möjligheter att bevilja stöd till publika vätgastankstationer under 2022. Det har införts en ny bestämmelse som ska tillämpas vid beslut om stöd till sådana åtgärder (artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014). Bland annat ska kriterier fastställas på förhand och ansökningar ska tas in genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande.

Klimatklivet utreder hur stödet kan utvecklas och anpassas till de nya EU-reglerna för publik tankinfrastruktur för att kunna öka takten i utbyggnaden av en effektiv och robust tankinfrastruktur som levererar förnybar vätgas till fordon för transportändamål. Vi räknar med att kunna ta emot ansökningar om stöd till vätgasinfrastruktur i samband med Klimatklivets första ordinarie ansökningsomgång i början av 2023.

Vi uppdaterar vår webb löpande med information om vad som kommer att gälla.

Markfrågor och bygglov

Beskriv var tankstationen ska lokaliseras och hur långt du hittills har kommit i processen för lokalisering, markupplåtelse och bygglov.

Tidplan och budget

Inkludera en detaljerad tidplan i din ansökan. I din tidplan behöver du ta hänsyn till tidsåtgång för nödvändiga tillstånd. I ansökan behöver du också ta med en projektbudget.

Avsättning

Du kommer att behöva styrka uppskattad avsättning för bränslet, gärna genom avsiktsförklaring eller motsvarande från framtida kunder och samarbetspartners. Presentera förväntad såld volym samt kundunderlag så detaljerat som möjligt.

Tillgång till biodrivmedel eller annat förnybart bränsle

Beskriv och styrk tillgången till det förnybara bränslet samt den mängd du beräknat att sälja. Även här ser vi gärna avsiktsförklaring eller liknande från framtida leverantörer. Vid ansökan om stöd till tankstationer för fordonsgas behöver du ange sammansättningen av biogas och naturgas i procent. Beskriv också leveranssätt och distribution; beskriv om tankstationen ska anslutas till gasnät eller om gasen kommer att transporteras på flak.

Underlag för att fastställa möjligt stöd till tankstationer för allmänheten

Det rörelseresultat som åtgärden beräknas ge påverkar möjligt stöd till publika tankstationer. Det framgår av artikel 56 gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014. Därför krävs en lönsamhetskalkyl som redovisar förväntat rörelseresultat när stationen är i drift, och bakgrunden till dessa beräkningar. Försäljningspris för drivmedel ska motsvara marknadspriset. Använd helst vår mall för lönsamhetskalkyl. Lönsamhetskalkylen ska vara så detaljerad och tydlig som möjligt.

Hållbarhetskriterier (för biodrivmedel)

Bekräfta och styrk i ansökan att det drivmedel du planerar att sälja i tankstationen möter kriterierna för hållbara bränslen (Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen).

Om hållbara bränslen på Energimyndighetens webbplats