För dig som vill söka stöd

Har du en idé om en investering som leder till minskade utsläpp av växthusgaser? Kräver idén finansiell stöttning för att kunna genomföras? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet. Här hittar du all information om vad din ansökan ska innehålla.

Klimatklivet har utvecklat processen för stöd till publik laddning. Bakgrunden är att en ny bestämmelse ska tillämpas vid beslut om stöd till sådana åtgärder (artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014). Bland annat ska kriterier för stöd fastställas på förhand och ansökningar ska tas in genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. De nya reglerna förändrar inte stöd som beviljats sedan tidigare.

En nyhet som träder i kraft 2022-06-03 är att 70 procent av investeringskostnaden nu kan beviljas till publik laddning.

Marknadens behov av stöd till utbyggnad av laddningsinfrastruktur ska kontrolleras på förhand. Klimatklivet genomför detta genom att länsstyrelserna tar in synpunkter från berörda aktörer genom öppna offentliga samråd inför varje utlysning om stöd. Samråden kommer att genomföras skriftligt.

Naturvårdsverket kommer att behöva pröva stöd till publik laddinfrastruktur enligt den nya bestämmelsen. Ansökningar om stöd till publik laddning hänvisar vi nu därför enbart till planerad separat utlysning. Ansökningar om stöd till publik laddning kommer därmed inte längre att kunna beviljas enligt förordningen om försumbart stöd (EU) nr 1407/2013, även kallat De minimis, när vi börjar tillämpa den nya processen.

Läs mer om processen på vår sida om stöd till publik laddning

Information om aktuella utlysningar 2022, hur du gör för att lämna anbud och lämna inspel i samråd hittar du på denna sida:

Utlysningar för stöd till publik laddning 2022

Stöd till laddstationer som inte är öppna för allmänheten utan är till för exempelvis ett transportföretags egna fordon prövas som förut. Stödandelen är fortfarande maximalt 50 procent av investeringskostnaden.

Läs mer på sidan om icke-publik laddning

Det har införts en ny bestämmelse, artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014 som ska tillämpas vid beslut om stöd till publika vätgastankstationer, som innebär nya förutsättningar och på förhand fastställda kriterier ska gälla vid beslutande om stöd. Den bestämmelse som den här typen av åtgärder tidigare prövats mot får inte tillämpas från och med den 30 januari 2022.

Klimatklivet utreder hur stödet kan utvecklas och anpassas till de nya reglerna för att kunna öka takten i utbyggnaden av en effektiv och robust tankstationsinfrastruktur. Vi räknar med att kunna ta emot ansökningar om stöd till vätgasinfrastruktur under hösten i samband med ordinarie utlysningsomgång 23 augusti–8 september.

Vi uppdaterar vår webb löpande med information om vad som kommer att gälla.

Klimatklivet arbetar med att utveckla processen för stöd till publik laddning. Bakgrunden är att en ny bestämmelse ska tillämpas vid beslut om stöd till sådana åtgärder (artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014). Bland annat ska kriterier för stöd fastställas på förhand och ansökningar ska tas in genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande.

Processen är under utveckling. Vissa delar av processen gäller redan enligt EU:s statsstödsregler, till exempel att stöd ska beviljas genom konkurrensutsättning. Bland annat kriterier för bedömning är än så länge förslag som är beroende av ändringar i klimatklivsförordningen.

Marknadens behov av stöd till utbyggnad av laddningsinfrastruktur ska kontrolleras på förhand. Klimatklivet genomför detta genom att länsstyrelserna tar in synpunkter från berörda aktörer genom öppna offentliga samråd inför varje utlysning om stöd. Samråden kommer att genomföras skriftligt.

Läs mer om hur du deltar i samråd samt om hur vi planerar för stödprocessen och stödkriterier på sidan om stöd till publik laddning

Naturvårdsverket kommer att behöva pröva stöd till publik laddinfrastruktur enligt den nya bestämmelsen. Ansökningar om stöd till publik laddning hänvisar vi nu därför enbart till planerad separat utlysning. Ansökningar om stöd till publik laddning kommer därmed inte längre att kunna beviljas enligt förordningen om försumbart stöd (EU) nr 1407/2013, även kallat De minimis, när vi börjar tillämpa den nya processen.

Stöd till laddstationer hos transportföretag som inte är öppna för allmänheten utan är till för verksamhetens egna fordon prövas som förut.

Läs mer på sidan om icke-publik laddning

De nya reglerna förändrar inte stöd som beviljats sedan tidigare.

Lämna in din ansökan

När din ansökan är klar lämnar du in den via Länsstyrelsens e-tjänst för ansökningar. Du får en automatisk bekräftelse via mejl om du inte kryssat i att din ansökan ska omfattas av sekretess. Spara ärendenumret som du får i din bekräftelse.