För dig som fått stöd

Har du ett klimatklivsprojekt som nyss har startat eller som pågår? Här finns information för dig som har fått stöd från Klimatklivet, till exempel om rapportering, ändring, utbetalning och stödberättigade kostnader.

Du behöver rapportera din åtgärd för att Naturvårdsverket ska kunna följa upp projektet och se om det sker några ändringar som påverkar förutsättningarna för stöd. Om du inte läges- eller slutrapporterar i tid kan vi behöva besluta om att stöd inte ska betalas ut och kräva tillbaka redan utbetalat stöd.

Lägesrapportera

Lägesrapporter skickar du in under tiden åtgärden pågår. De behövs för att följa upp att åtgärden fortlöper enligt plan.

Du skickar in lägesrapporterna till din länsstyrelse var sjätte månad från och med datum för beslut om stöd. Vad som gäller framgår av ditt beslut.

Lägesrapporten ska innehålla en aktuell tid- och aktivitetsplan. Du ska också bifoga redovisningsunderlag, till exempel utdrag ur huvudbok eller verifikationslistor som visar alla upparbetade kostnader. Vilka uppgifter och underlag som ska bifogas framgår av blanketten för lägesrapportering.

Naturvårdsverket godkänner lägesrapporten när den är komplett och vi ser att åtgärden uppfyller villkoren i beslutet. Du får inte besked om rapporten är godkänd, men vi återkopplar vid eventuella frågetecken.

Vid frågor kontaktar du i första hand din länsstyrelse.

Blanketter för lägesrapportering

Slutrapportera

För att Naturvårdsverket ska kunna besluta om slutligt stöd krävs en slutrapport. Vi behöver veta att en åtgärd genomförts som planerat, se den totala kostnaden och få information om eventuella förändringar som kan påverka förutsättningarna för stöd. Alla åtgärder ska slutrapporteras senast tre månader efter åtgärdens slutdatum.

Slutrapporten skickar du till din länsstyrelse som granskar slutrapporten och kan be om kompletteringar eller förtydliganden. Länsstyrelsen skriver ett yttrande till Naturvårdsverket som gör den slutliga granskningen av slutrapporten. Naturvårdsverket beslutar om slutligt stöd med slututbetalning eller återkrav. Beslutet skickas till angiven firmatecknare.

På blanketten för slutrapport och i ditt beslut framgår vilka uppgifter och underlag som ska lämnas in. Handlingar som styrker investeringskostnaderna ska alltid bifogas. Har du fått 500 000 kronor eller mer i stöd ska även ett revisorsintyg skickas med. Det framgår av villkor i ditt beslut vad revisorn ska granska.  Du kan även läsa mer om hur du redovisar kostnader här.

En särskild blankett finns för beviljat stöd till laddstationer som inte är publika och som blivit beviljade 2018 eller tidigare. Dessa åtgärder ska slutrapporteras direkt till Naturvårdsverket. Om din åtgärd omfattas av detta framgår det av ditt beslut.

Bifoga gärna bilder på åtgärden när du slutrapporterar.

Blanketter för slutrapport

Redovisning av kostnader

Anmäl ändring – om projektet inte går som planerat

Om du behöver göra betydande ändringar under projektets gång är det viktigt att informera både länsstyrelsen och Naturvårdsverket. När åtgärden löper på som planerat är det framför allt länsstyrelsen du har kontakt med.

I ditt beslut om stöd finns ett datum när åtgärden senast ska vara slutförd. Om tidplanen av någon anledning inte håller måste du kontakta Naturvårdsverket snarast; du riskerar annars att stöd inte kommer att betalas ut och även återkrav. Om skälen till förseningen bedöms rimliga kan det tidigare slutdatumet eventuellt omprövas.

Om du vill förändra genomförandet av din åtgärd är det viktigt att anmäla ändringen till Naturvårdsverket snarast möjligt. Skicka information om ändring eller försening till klimatklivet@naturvardsverket.se och skicka en kopia till aktuell handläggare och berörd länsstyrelse. Mindre ändringar kan anmälas i en lägesrapport om det snart är dags att skicka in rapporten.

Exempel på ändringar som ska anmälas 

  • Ny kontaktperson.
  • Ändrad e-postadress (det är avgörande att vi har rätt kontaktinformation).
  • Förändrad organisation och/eller ändrade organisationsuppgifter såsom företagsnamn eller firmatecknare.
  • Ändrad tidplan.
  • Åtgärd avbryts.
  • Åtgärden kan inte genomföras som planerat.
  • Investeringskostnaden visar sig avvika i betydande utsträckning jämfört med ansökan.
  • Den slutförda åtgärden beräknas generera ett annat rörelseresultat än beräknat.

Vad är stödberättigade kostnader?

Funderar du på vilka kostnader som är stödberättigade och inte? Du hittar information om den information du behöver i den här vägledningen om stödberättigade kostnader.

Vägledning om stödberättigande kostnader inom Klimatklivet (pdf 84 kB)

Uppföljningsrapportering

Naturvårdsverket begär sedan hösten 2021 in information för att följa upp de åtgärder som har fått stöd. Det innebär att Naturvårdsverket kontaktar stödmottagaren två till fyra år efter att en åtgärd har slutförts och efterfrågar uppgifter om förbrukningsmängd, användning eller liknande (beroende på vad det är för åtgärd som fått stöd) för två år bakåt i tiden. Efterfrågad information ska anges i enheter såsom kWh/m3/liter eller liknande beroende på typ av åtgärd.  Syftet är att följa upp utsläppsminskningen efter att åtgärden slutförts och åtgärden varit i drift några år jämfört med uppskattningen som gjordes vid ansökan.

Insamlade uppgifter används för att genomföra utvärderingar av Klimatklivet. Nedan kan du läsa mer om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter.

Information om personuppgiftsbehandling vid utskick av uppföljningsrapporter (pdf 22 kB)

Mer information