Elbilsladdning och laddinfrastruktur

Du har möjlighet att söka bidrag för olika typer av laddinfrastruktur från Naturvårdsverket, som laddstationer för lätta fordon som är öppna för allmänheten eller laddinfrastruktur för tunga fordon.

För dig som vill söka stöd för laddstationer gäller olika förutsättningar för publik eller icke-publik laddning, om det gäller växelströmsladdning (AC) eller likströmsladdning (DC) samt om laddningen ska förse lätta eller tunga fordon.

Det finns ett särskilt bidrag för dig som vill installera AC-laddning för boende och anställda genom ”Ladda bilen”. Genom Klimatklivet kan du söka stöd för till exempel DC-laddning för din verksamhets egna tunga fordon eller för publik laddinfrastruktur.

Elbilsladdning för boende, företag och organisationer

Om du vill installera AC-laddning för till exempel boende i flerbostadshus eller för anställda, så kallad icke-publik personbilsladdning, har du möjlighet att söka bidrag från Ladda bilen.

Ladda bilen

Fordonsladdning för allmänheten

Vill du söka bidrag för laddstationer som ska vara tillgängliga för allmänheten, så kallad publik laddinfrastruktur, är det Klimatklivet som gäller.

Sedan februari 2022 gäller att stöd till publik laddinfrastruktur ska beviljas genom att intresserade aktörer lämnar anbud om investering i publika laddstationer. Laddstationerna behöver uppfylla särskilda kriterier och inkomna anbud konkurrerar sedan mot varandra om de gäller samma geografiska område.

För dig som vill söka stöd till publik laddinfrastruktur

DC-laddning och laddinfrastruktur för andra fordon än personbilar

Det finns möjlighet att få stöd från Klimatklivet för DC-laddning för fordon i den egna verksamheten, till exempel laddning för lastbilar, bussar eller båtar.

För dig som vill söka stöd till icke-publik laddinfrastruktur

Mer information

Information från Energimyndigheten om laddinfrastruktur:

Laddinfrastruktur (Energimyndighetens webbplats)

Trafikverkets fakta om laddning och laddbara fordon:

Fakta om laddning och laddbara fordon (Trafikverkets webbplats)

Regler från Boverket om krav på laddinfrastruktur i samband med ny- och ombyggnation:

Boverkets regler för laddning av elfordon (Boverkets webbplats)

Det har införts en ny bestämmelse, artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014 som ska tillämpas vid beslut om stöd till publika vätgastankstationer, som innebär nya förutsättningar och på förhand fastställda kriterier ska gälla vid beslutande om stöd. Den bestämmelse som den här typen av åtgärder tidigare prövats mot får inte tillämpas från och med den 30 januari 2022.

Klimatklivet utreder hur stödet kan utvecklas och anpassas till de nya EU-reglerna för publik tankinfrastruktur för att kunna öka takten i utbyggnaden av en effektiv och robust tankinfrastruktur som levererar förnybar vätgas till fordon för transportändamål. Vi räknar med att kunna ta emot ansökningar om stöd till vätgasinfrastruktur i samband med Klimatklivets första ordinarie ansökningsomgång i början av 2023.

Vi uppdaterar vår webb löpande med information om vad som kommer att gälla.