Elbilsladdning och laddinfrastruktur

Du har möjlighet att söka bidrag för olika typer av laddinfrastruktur från Naturvårdsverket, som laddstationer för lätta fordon som är öppna för allmänheten eller laddinfrastruktur för tunga fordon.

För dig som vill söka stöd för laddstationer gäller olika förutsättningar för publik eller icke-publik laddning, om det gäller växelströmsladdning (AC) eller likströmsladdning (DC) samt om laddningen ska förse lätta eller tunga fordon.

Det finns ett särskilt bidrag för dig som vill installera AC-laddning för boende och anställda genom ”Ladda bilen”. Genom Klimatklivet kan du söka stöd för till exempel DC-laddning för din verksamhets egna tunga fordon eller för publik laddinfrastruktur.

Elbilsladdning för boende, företag och organisationer

Om du vill installera AC-laddning för till exempel boende i flerbostadshus eller för anställda, så kallad icke-publik personbilsladdning, har du möjlighet att söka bidrag från Ladda bilen.

Ladda bilen

Fordonsladdning för allmänheten

Vill du söka bidrag för laddstationer som ska vara tillgängliga för allmänheten, så kallad publik laddinfrastruktur, är det Klimatklivet som gäller.

Sedan februari 2022 gäller att stöd till publik laddinfrastruktur ska beviljas genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande samt förändrade regler om hur stödet ska anpassas efter marknadens behov.

För dig som vill söka stöd till publik laddinfrastruktur

DC-laddning och laddinfrastruktur för andra fordon än personbilar

Det finns möjlighet att få stöd från Klimatklivet för DC-laddning för fordon i den egna verksamheten, till exempel laddning för lastbilar, bussar eller båtar.

För dig som vill söka stöd till icke-publik laddinfrastruktur

Mer information

Information från Energimyndigheten om laddinfrastruktur:

Laddinfrastruktur (Energimyndighetens webbplats)

Trafikverkets fakta om laddning och laddbara fordon:

Fakta om laddning och laddbara fordon (Trafikverkets webbplats)

Regler från Boverket om krav på laddinfrastruktur i samband med ny- och ombyggnation:

Boverkets regler för laddning av elfordon (Boverkets webbplats)

Klimatklivet har utvecklat processen för stöd till publik laddning. Bakgrunden är att en ny bestämmelse ska tillämpas vid beslut om stöd till sådana åtgärder (artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014). Bland annat ska kriterier för stöd fastställas på förhand och ansökningar ska tas in genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. De nya reglerna förändrar inte stöd som beviljats sedan tidigare.

En nyhet som träder i kraft 2022-06-03 är att 70 procent av investeringskostnaden nu kan beviljas till publik laddning.

Marknadens behov av stöd till utbyggnad av laddningsinfrastruktur ska kontrolleras på förhand. Klimatklivet genomför detta genom att länsstyrelserna tar in synpunkter från berörda aktörer genom öppna offentliga samråd inför varje utlysning om stöd. Samråden kommer att genomföras skriftligt.

Naturvårdsverket kommer att behöva pröva stöd till publik laddinfrastruktur enligt den nya bestämmelsen. Ansökningar om stöd till publik laddning hänvisar vi nu därför enbart till planerad separat utlysning. Ansökningar om stöd till publik laddning kommer därmed inte längre att kunna beviljas enligt förordningen om försumbart stöd (EU) nr 1407/2013, även kallat De minimis, när vi börjar tillämpa den nya processen.

Läs mer om processen på vår sida om stöd till publik laddning

Information om aktuella utlysningar 2022, hur du gör för att lämna anbud och lämna inspel i samråd hittar du på denna sida:

Utlysningar för stöd till publik laddning 2022

Stöd till laddstationer som inte är öppna för allmänheten utan är till för exempelvis ett transportföretags egna fordon prövas som förut. Stödandelen är fortfarande maximalt 50 procent av investeringskostnaden.

Läs mer på sidan om icke-publik laddning

Det har införts en ny bestämmelse, artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014 som ska tillämpas vid beslut om stöd till publika vätgastankstationer, som innebär nya förutsättningar och på förhand fastställda kriterier ska gälla vid beslutande om stöd. Den bestämmelse som den här typen av åtgärder tidigare prövats mot får inte tillämpas från och med den 30 januari 2022.

Klimatklivet utreder hur stödet kan utvecklas och anpassas till de nya reglerna för att kunna öka takten i utbyggnaden av en effektiv och robust tankstationsinfrastruktur. Vi räknar med att kunna ta emot ansökningar om stöd till vätgasinfrastruktur under hösten i samband med ordinarie utlysningsomgång 23 augusti–8 september.

Vi uppdaterar vår webb löpande med information om vad som kommer att gälla.

Klimatklivet arbetar med att utveckla processen för stöd till publik laddning. Bakgrunden är att en ny bestämmelse ska tillämpas vid beslut om stöd till sådana åtgärder (artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014). Bland annat ska kriterier för stöd fastställas på förhand och ansökningar ska tas in genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande.

Processen är under utveckling. Vissa delar av processen gäller redan enligt EU:s statsstödsregler, till exempel att stöd ska beviljas genom konkurrensutsättning. Bland annat kriterier för bedömning är än så länge förslag som är beroende av ändringar i klimatklivsförordningen.

Marknadens behov av stöd till utbyggnad av laddningsinfrastruktur ska kontrolleras på förhand. Klimatklivet genomför detta genom att länsstyrelserna tar in synpunkter från berörda aktörer genom öppna offentliga samråd inför varje utlysning om stöd. Samråden kommer att genomföras skriftligt.

Läs mer om hur du deltar i samråd samt om hur vi planerar för stödprocessen och stödkriterier på sidan om stöd till publik laddning

Naturvårdsverket kommer att behöva pröva stöd till publik laddinfrastruktur enligt den nya bestämmelsen. Ansökningar om stöd till publik laddning hänvisar vi nu därför enbart till planerad separat utlysning. Ansökningar om stöd till publik laddning kommer därmed inte längre att kunna beviljas enligt förordningen om försumbart stöd (EU) nr 1407/2013, även kallat De minimis, när vi börjar tillämpa den nya processen.

Stöd till laddstationer hos transportföretag som inte är öppna för allmänheten utan är till för verksamhetens egna fordon prövas som förut.

Läs mer på sidan om icke-publik laddning

De nya reglerna förändrar inte stöd som beviljats sedan tidigare.