Vad är genomförandestöd?

En viktig del av Parisavtalet är att rika länder ska mobilisera och leverera stöd till utvecklingsländer för att hjälpa dem i deras klimatarbete. Det kan till exempel innebära finansiellt stöd samt stöd till tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad som kan bidra till minskade utsläpp.

Enligt Parisavtalet har rika länder ett ansvar att bidra med stöd till de länder som har lägre kapacitet. Detta kallas genomförandestöd och kan innebära flera olika saker. Till exempel kan det handla om åtgärder som att ge finansiellt stöd och resurser som stödjer innovationer, tekniköverföring, utbildning, forskning och olika former av kapacitetsuppbyggnad. Sverige bidrar tillsammans med andra utvecklade länder med ekonomiska resurser i form av bistånd för att hjälpa de länder som behöver stöd.

Finansiellt stöd till utvecklingsländer

Det finansiella stödet till utvecklingsländer är en viktig del av genomförandet av Parisavtalet. Stödet ska bidra till insatser som leder till att utsläppen i landet minskar, men också till insatser som handlar om landets anpassning till effekterna och de utmaningar som uppstår på grund av klimatförändringarna. Världens länder har kommit överens om målet att mobilisera 100 miljarder dollar per år under 2020–2025 som ska gå till klimatfinansiering. Under FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow 2021 kom länderna överens om att stödet för klimatanpassning ska fördubblas till 2025.

Utvecklingsländer drabbas hårt av klimatförändringar

Utvecklingsländer släpper ut minst, men är ofta de som drabbas hårdast av klimatförändringar. Det är med andra ord länder som är särskilt sårbara för klimatförändringarnas effekter och sällan har den förmåga som krävs för att hantera de stora utmaningarna med klimatförändringarna. Det kan till exempel handla om effekter som utbredd hetta och torka i länder kring ekvatorn som kan leda till missväxt och svält.

Teknikutveckling och tekniköverföring

En annan viktig del av genomförandestödet handlar om teknikutveckling och tekniköverföring till utvecklingsländer. Länderna ska dela en långsiktig vision om vikten av att genomföra teknikutveckling och tekniköverföring. Detta för att förbättra ländernas anpassning till effekterna av klimatförändringarna och för att minska växthusgasutsläppen. Det sker genom att påskynda, uppmuntra och framförallt möjliggöra innovationer. Det kan exempelvis handla om att bidra till omställning till hållbara energisystem som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.