Hur går det globala klimatarbetet?

Det finns analyser på hur ländernas nuvarande klimatplaner ligger till i förhållande till målen. Enligt FN:s miljöprogram, UNEP, räcker inte ländernas insatser till för att klara Parisavtalets globala temperaturmål.

Diskussionerna inför och under FN:s klimatkonferenser har handlat mycket om behovet av ökad ambition inom det globala klimatarbetet för att sluta gapet mellan ländernas klimatåtaganden och Parisavtalets temperaturmål.

Det långsiktiga målet i Parisavtalet innebär att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C med sikte på högst 1,5 °C jämfört med förindustriell nivå. För att stabilisera klimatet i enlighet med Parisavtalets temperaturmål är det viktigt att de globala utsläppen börjar minska i hög takt.

Nuvarande åtaganden räcker inte till 

Varje land som står bakom Parisavtalet måste lämna in en nationellt beslutad klimatplan som ska uppdateras vart femte år. Klimatplanerna anger ländernas nationellt fastställda åtaganden som enligt Parisavtalet bör skärpas över tid. Enligt FN:s miljöprogram (UNEP) innebär nuvarande klimatplaner en global uppvärmning på ungefär 2,7 °C till 2100 förutsatt att de implementeras.

Global översyn av klimatplaner

Enligt Parisavtalet ska det genomföras en global översyn av hur ländernas gemensamma klimatplaner ligger till i förhållande till Parisavtalets långsiktiga mål. De nationella klimatplanerna är därför helt centrala underlag till den globala översynen. Den första översynen ska vara klar först 2023. Varje år publicerar UNFCCC-sekretariatet en syntesrapport som ger en överblick över hur ländernas gemensamma åtaganden ligger till gentemot Parisavtalets tempereraturmål. Nästa syntesrapport publiceras i oktober 2022 innan COP27.

Enligt FN:s miljöprogram, UNEP, räcker inte ländernas insatser till för att klara Parisavtalets globala temperaturmål. För att klara Parisavtalets temperaturmål behöver världen halvera de årliga utsläppen av växthusgaser under de kommande åtta åren enligt FN:s miljöprograms senaste rapport från 2021 (UNEP Emissions Gap Report 2021).

UNEP Emissions Gap Report 2021 (unep.org)

Det krävs en snabb global omställning 

De närmaste årtiondena måste därför kännetecknas av en snabb global omställning bort från fossila bränslen tillsammans med en rad andra åtgärder som sänker utsläppen av växthusgaser.

Sett över tid så har de globala utsläppen har ökat stadigt under hela efterkrigstiden, med bara några enstaka nedgångar under perioden. Sedan 1970-talet har de globala utsläppen mer än fördubblats och den genomsnittliga ökningstakten har varit cirka 2 procent per år sedan 1970, men med en långsammare ökningstakt under de senare åren. Utsläppen har minskat temporärt under 2020 på grund av de restriktioner som införts under covid-19-pandemin.

Globala utsläpp av växthusgaser

Klicka här för mer detaljer