Hur går det globala klimatarbetet?

Enligt FN:s miljöprogram (UNEP) räcker målen för utsläppsminskningar som länderna har kommunicerat i sina nationellt fastställda klimatplaner inte till för att klara målen i Parisavtalet.

Det långsiktiga målet i Parisavtalet innebär att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C med sikte på högst 1,5 °C jämfört med förindustriell nivå. För att stabilisera klimatet i enlighet med Parisavtalets temperaturmål är det viktigt att de globala utsläppen börjar minska i hög takt.

Varje land som står bakom Parisavtalet måste lämna in en nationellt beslutad klimatplan som ska uppdateras vart femte år. Klimatplanerna anger ländernas nationellt fastställda åtaganden som enligt Parisavtalets ambitionscykel bör skärpas över tid. Enligt FN:s miljöprogram (UNEP) innebär nuvarande klimatplaner en global uppvärmning på ungefär 2,7 °C till 2100 förutsatt att de implementeras.

Enligt Parisavtalet ska det genomföras en global översyn av hur ländernas gemensamma klimatplaner ligger till i förhållande till Parisavtalets långsiktiga mål. De nationella klimatplanerna är därför helt centrala underlag till den globala översynen. Den första översynen ska vara klar först 2023.

Det finns redan nu analyser på hur ländernas nuvarande klimatplaner ligger till i förhållande till målen. Enligt FN:s miljöprogram räcker inte ländernas insatser till för att klara Parisavtalets globala temperaturmål.

FN:s miljöprogram räknar med att de åtaganden som världens länder hittills har lagt fram under Parisavtalet, behöver öka i ambitionsnivå i snitt ungefär tre gånger för att uppvärmningen ska hållas under 2 °C, och fem gånger mer för att hålla uppvärmningen under 1,5 °C. De närmaste årtiondena måste kännetecknas av en snabb global omställning bort från fossila bränslen tillsammans med en rad andra åtgärder som sänker utsläppen av växthusgaser.

Sett över tid så har de globala utsläppen har ökat stadigt under hela efterkrigstiden, med bara några enstaka nedgångar under perioden. Utsläppen har också minskat under 2020 på grund av de restriktioner som införts under covid-19-pandemin.

FN:s klimatpanel (IPCC) samlar ett stort antal forskare för att sammanställa vetenskaplig kunskap om klimatet och den mänskliga påverkan på det globala klimatet. Enligt IPCC:s scenarier för att hålla uppvärmningen under 1,5 °C behöver de globala utsläppen av koldioxid nå netto-noll omkring 2050. Det innebär att de kvarvarande utsläppen behöver kompenseras genom att koldioxid aktivt bortförs ur atmosfären. Det kan se på olika sätt. Till exempel genom att plantera träd som fångar upp koldioxid. Eller genom olika tekniska lösningar som fångar in koldioxid.