Hur bidrar världens länder?

Varje land som står bakom Parisavtalet måste lämna in en nationellt beslutad klimatplan. Där anger de sina åtaganden för att nå Parisavtalets långsiktiga mål att hålla den globala genomsnittstemperaturen långt under 2 °C, med sikte på högst 1,5 °C jämfört med förindustriell nivå.

De första nationellt beslutade klimatplanerna presenterades av länderna som är parter till FN:s klimatkonvention inför klimatförhandlingarna i Paris 2015. 

Enligt Parisavtalet ska länderna lämna in en förbättrad klimatplan vart femte år. Detta skulle ha skett inför COP 26 mötet i Glasgow som var tänkt att genomföras 2020. Mötet blev inställt och uppskjutet till året därefter på grund av covid-19-pandemin. Därför kommer många länder uppdatera sina nya klimatplaner senare.

De nationella klimatplanerna ska omfatta mål om landets utsläppsminskningar, men kan också innehålla olika åtgärder inom till exempel klimatanpassningsåtgärder. Det är helt upp till länderna själva att bestämma ambitionsnivå. Parisavtalet anger att ländernas klimatåtaganden ska omfatta högsta möjliga ambition utifrån ländernas kapacitet. En del länder behöver stöd för att nå sina mål. Till exempel finansieringsstöd, kapacitetsuppbyggnad eller tekniköverföring från de länder som har större kapacitet.

Parisavtalet anger att utvecklade länder ska ta ledningen i klimatarbetet genom att anta ambitiösa utsläppsmål för att lämna utsläppsutrymme till utvecklingsländer. Det innebär att utvecklingsländer har en viss grad av handlingsfrihet när det gäller typen av utsläppsmål, men uppmuntras att gradvis att anta mål som liknar de som gäller för utvecklade länder.

Ländernas klimatplaner kan se olika ut. Vissa klimatplaner är längre än andra. En del är utformade efter tabellformat, andra innehåller mer text. Det finns inget fastställt format utan det är delvis upp till länderna själva att bestämma. 

EU lämnar in en gemensamt beslutad klimatplan som alla länder står bakom. Det innebär EU har beslutat om klimatmål som gäller hela unionen som även Sverige omfattas av. Sverige lämnar därför inte in någon egen nationellt beslutad klimatplan till FN.

UNFCCC tillhandahåller en öppen portal där alla ländernas nationellt beslutade klimatplaner kan läsas och laddas ner helt gratis. Portalen är på engelska och du måste använda engelska sökord. Genom att söka på en part (land eller union) i registret får du upp alla de klimatplaner som parten har laddat upp i portalen.

Sök efter klimatplaner i UNFCCC-registret