Effekter i Sverige

Klimatförändringarna kommer att påverka hela samhället och få effekter för olika ekosystem och samhällssektorer.

Variationerna i nederbörd mellan år och decennier bedöms bli än större än variationerna i temperatur. Nederbörden kommer att öka i större delen av landet under höst, vinter och vår. Sommartid får vi ett varmare och torrare klimat, särskilt i södra Sverige.

Följande hör till effekter att vänta:

  • Ökad nederbörd i hela landet. En generell nederbördsökning väntas i hela landet. Även antalet tillfällen med intensiv nederbörd väntas öka. Mest väntas nederbörden öka i norra och västra Sverige. I fjälltrakterna kan nederbörden öka med uppemot 25 procent. Det betyder ett stort tillskott av vatten i ett redan i dag nederbördsrikt område.
  • Ökad risk för översvämningar. Ökad nederbörd och mer intensiva regnfall ökar risken för översvämningar.
  • Vattenbrist och torka i södra Sverige. Förändringar i nederbörd liksom ökad avdunstning kan leda till ökad sommartorka i södra Sverige. Samtidigt väntas antalet skyfall bli fler och öka i intensitet även i södra Sverige.
  • Temperaturzoner flyttar norrut. Växtperiodens längd beräknas kunna öka med mellan en och två månader i hela landet utom längst i söder där ökningen kan bli uppemot tre månader.

Skånskt klimat i Norrland

För Sveriges del kan effekterna av ett varmare klimat till vissa delar vara positiva. Medeltemperaturen behöver bara öka en grad för att Sydsverige ska få det klimat som nu råder i centrala Tyskland. Odlingsförutsättningarna förbättras när klimatet blir mildare, något som förbättrar möjligheterna till ökad avkastning inom jord- och skogsbruk.

Mildare vintrar ökar å andra sidan risken att vi får hit skadeorganismer och smittbärare som kylan hittills har förskonat oss från. Att vintrarna blir blötare medför också tilltagande risk för översvämning längs vattendrag och sjöar. Högre havsnivå bidrar till ökad kusterosion i bland annat Skåne och Halland och kan i kombination med stormar öka översvämningsriskerna i kustsamhällen i Sveriges södra delar. I övriga delar av landet motverkas havsnivåhöjningen av den pågående landhöjningen sedan den senaste istiden. Ju mer klimatförändringen framöver begränsas, desto mer kan världshavets höjning begränsas och därmed minska riskerna också för Sveriges kuster.

Arter påverkas

Naturmiljön ställs inför nya förutsättningar. Visserligen kan Sveriges växt- och djurvärld berikas med en rad sydliga arter, men samtidigt trängs nordliga arter undan. Svenska fjällens samt Östersjöns växt- och djurliv bedöms särskilt känsliga för effekterna till följd av klimatförändringen.

Risk för höga flöden

Antalet dagar med kraftig nederbörd ökar under vinter, vår och höst i större delen av landet. Ser man till de intensivaste regnen är det fråga om betydande ökningar. Det innebär att avrinningen ökar i större delen av landet, mest i väster med risk för ökade flöden i vattendrag.

Den ökade översvämningsrisken drabbar framför allt bebyggelse, vägar, järnvägar, och VA-system. Dricksvattenförsörjningen riskerar till exempel att slås ut genom förorening av vattentäkter eller genom ledningsbrott.

Sverige påverkas av omvärlden

Sett ur ett globalt perspektiv dominerar de väntade klimatförändringarnas negativa följder för samhället över de positiva. Sverige kommer aldrig att kunna isolera sig från effekterna av störningar och väderhändelser som uppträder i andra delar av världen.