Internationella åtaganden

Klimatförändringen är en gränsöverskridande utmaning, och inom EU och på global nivå samverkar världens länder för att minska utsläpp av växthusgaser och tillsammans skapa robusta samhällen för kommande generationer.

Klimatanpassning i Klimatkonventionen och Parisavtalet

Inom Klimatkonventionen har världens länder förhandlat fram Parisavtalet som fungerar som ett ramverk i klimatarbetet. Parisavtalet ger mål, vägledningar och preciseringar i hur detta arbete ska gå till. Därtill samarbetar EU:s länder för att bidra till att nå Parisavtalet, men har även tagit fram egna mål och strategier för EU ska bli en helt klimatneutral region.  

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser, men avtalet omfattar även klimatanpassningsarbetet. Kortfattat handlar det om att förbättra anpassningsförmågan och öka motståndskraften till skadliga effekter av klimatförändringarna (artikel 7–8) samt hitta lösningar som kombinerar anpassningsåtgärder med utsläppsbegränsningar (artikel 5). 

Läs mer om Parisavtalet 

EU-strategi för klimatanpassning

I februari 2021 antog EU-kommissionen EU:s nya strategi för klimatanpassning. Strategin pekar på hur unionen kan anpassas till den oundvikliga klimatförändringen och bli klimatresilient till 2050. Strategin har 4 principiella mål: att anpassa smartare, att anpassa snabbare; att anpassa systematiskt; att intensifiera internationella insatserna för klimatanpassning.

Strategin är en del av EU:s gröna giv som presenterades i december 2019, var syfte är att ställa om EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det inte finns utsläpp av växthusgaser och den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukning för att möta hotet från klimatförändringen och miljöförstöringen.

EU:s strategi om klimatanpassning