Forskning och innovation som Naturvårdsverket finansierar

Naturvårdsverket finansierar årligen ett antal forskningsprojekt genom sitt miljöforskningsanslag för miljöforskning samt genom forskningsmedel ur Viltfonden för viltforskning.

Genom Naturvårdsverkets handlingsplan för klimatanpassning har beslut fattats om att beakta klimatanpassning i myndighetens forskningsutlysningar i syfte att stärka den nationella kunskapsutvecklingen.  

Nedan finner du pågående och avslutade forskningsprojekt med koppling till kunskapsutveckling inom klimatanpassningsområdet som Naturvårdsverket finansierar:  

Pågående

  Syntesanalyser om förvaltning av limniska ekosystem i ett föränderligt klimat 

  Naturvårdsverket har finansierat två syntesanalyser som ger kunskap om hur förvaltningen av akvatiska ekosystem bör anpassas för att förebygga negativa effekter till följd av klimatförändringar. Läs forskningsrapporterna nedan:

  Restaurering av sjöar och vattendrag i ett framtida klimat (pdf 6 mb)

  Sötvatten – förvaltning och restaurering med förändrat klimat (pdf 1,57 mb)

  Klimatförändringar och miljömålen – CLEO (2009-2015) 

  Forskningssatsningen har undersökt hur klimatförändringen kan komma att påverka möjligheterna att nå miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö.  

  Klimatförändringar och miljömål (ivl.se)