Översyn av jakttider

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎december‎ ‎2023

Naturvårdsverket ansvarar för att se över de jakttider som regleras i jaktförordningen och ska vid behov föreslå ändringar till regeringen.

Översynen av jakttiderna ska ske minst en gång vart sjätte år. Den senaste översynen skedde under 2019–2020.

Översynen omfattade bland annat följande jakttider: 

  • Jakttiderna för allmän jakt, skyddsjakt på enskilds initiativ och licensjakt. 
  • Tid på dygnet olika viltslag får jagas. 
  • Tider för hundanvändning vid jakt och jaktträning med hund. 

Vilka djur får jagas och när?

Regeringen beslutar om vilka arter som får jagas och när. Vilka arter som får jagas och vilka jakttider som gäller framgår av Jaktförordningens bilagor 1–4. Du kan också hitta jakttiderna på Svenska Jägareförbundets webbplats.

Jakttider på Svenska jägareförbundets webbplats

Flera aktörer i arbetet 

Jakttiderna är centrala verktyg i arbetet med att förvalta vilt och hur de utformas påverkar och engagerar många. Processen med att ta fram nya jakttider innefattar att inhämta ny kunskap och att ge berörda aktörer möjlighet att påverka arbetet.  

Vid den senaste översynen kunde berörda aktörer under perioden den 1 januari till den 31 mars 2019 lämna förslag på ändrade jakttider till Naturvårdsverket. Förslagen tillsammans med riktlinjerna för jakttidsöversynen användes för att ta fram ett preliminärt förslag.  

Särskilt berörda aktörer ingick i en beredningsgrupp för arbetet och gavs en central, rådgivande roll i arbetet. Denna grupp bestod av Svenska Naturskyddsföreningen, Jägarnas Riksförbund, BirdLife Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna samt en representant från varje länsstyrelse i de tre olika viltförvaltningsområdena 

Hur genomfördes den senaste översynen? 

Översynen var indelad i följande steg: 

1. Inledande förslagsperiod 

Under förslagsperioden fick Naturvårdsverket in förslag från en mängd aktörer såsom myndigheter, intresseorganisationer och enskilda.  

2. Beredning 

I dialog med beredningsgruppen tog Naturvårdsverket fram preliminära förslag för ändring av jakttider. Jakttiderna utformades i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer för ändamålet. 

3. Remiss 

Under remissperioden kunde berörda aktörer lämna synpunkter på ett preliminärt förslag till ändrade jakttider. Remissperioden var etappindelad i två paket. 

Paket 1 

Paket 1 omfattade allmän jakt på däggdjur, dygnsbegränsning, hundanvändning, vissa förslag för skyddsjakt på enskilds initiativ samt några övriga jakttider. Remiss av paket 1 avslutades den 16 februari 2020.  

Remissammanställning paket 1 (pdf 638 kB) 

Paket 2 

Paket 2 omfattade allmän jakt på fågel och skyddsjakt på enskilds initiativ på gäss, ringduva och råka. Remiss av paket 2 avslutades den 23 mars 2020.  

Remissammanställning paket 2 (pdf 448 kB) 

4. Naturvårdsverkets slutliga beredning och överlämning till regeringen 

Naturvårdsverket omhändertog under våren 2020 synpunkterna från remissen och lämnade över förslaget till regeringen den 22 juni 2020. 

Naturvårdsverkets förslag på jakttider (pdf 3 MB) 

5. Regeringens beredning 

Regeringens remiss pågick fram till den 5 oktober. Remissynpunkterna går att ta del av här: 

Regeringens remiss av Naturvårdsverkets förslag på jakttider (2020-07-03)

6. Regeringens beslut 

Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om ändringar av jakttider och vid vilket datum när de nya jakttiderna träder i kraft. 

Läs också