Förvaltningsplaner för vilt

Förvaltningsplaner är viktiga styrdokument för att nå de politiska mål som satts upp för en viltart. Förvaltningsplaner har som syfte att klargöra målen och ramarna för förvaltningen.

Planerna ska ange hur den praktiska förvaltningen av en art bör ske. De ska vara konkreta och bidra till en ökad tydlighet och transparens i förvaltningsarbetet. 

Naturvårdsverket tar fram nationella förvaltningsplaner för olika viltarter, medan länen tar fram regionala förvaltningsplaner. Undantaget är förvaltningsplanen för säl, som Havs- och vattenmyndigheten tar fram. 

Förvaltningen ska vara adaptiv, vilket innebär att den ska kunna anpassas till ny kunskap och förändrade förhållanden. Därför revideras planerna med jämna mellanrum. 

Förtydligar målen med förvaltningen 

I förvaltningsplanen beskrivs vilka mål som gäller för arten och vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen. Det står också hur åtgärderna ska följas upp och vem som är ansvarig för olika delar av förvaltningen. 

Eftersom förvaltningen ska vara adaptiv är det viktigt att förvaltningsplanen utgår från bästa tillgänglig kunskap. Detta kräver god samverkan och kommunikation mellan förvaltningen och forskningen. 

Det är dessutom viktigt med systematisk uppföljning och flexibilitet för att kunna anpassa förvaltningen efter förändrade förhållanden.  

Våra nationella förvaltningsplaner

Listan över förvaltningsplaner uppdateras löpande.

Revidering av förvaltningsplanerna för rovdjuren

Det pågår ett arbete med att revidera planerna för varg, björn, lo och järv till år 2022 och då skapa en gemensam plan för de fyra rovdjuren.  

Planerna ska beskriva hur man bör förvalta rovdjuren så att man både kan uppnå eller bibehålla gynnsam bevarandestatus och hur detta ska kunna ske i god samexistens med oss människor. Naturvårdsverkets senaste revidering skedde 2016.