Förbud mot kemiska växtskyddsmedel i vissa områden

Granskad: ‎den ‎19‎ ‎december‎ ‎2023

Från 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel på vissa platser som skolgårdar, hemträdgårdar och kolonilotter (2 kap. 37§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel).

Lagändringen syftar till att minska människors – särskilt barn och gravidas – exponering för hälsofarliga bekämpningsmedel. Lagändringen innebär att möjligheterna att bekämpa invasiva främmande växtarter begränsas i dessa områden. Enligt beslutet kan dock ansvariga myndigheter formulera undantag från förbudet genom föreskrifter.

Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från vissa av förbuden, men väljer att invänta EU-kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel eftersom den blir direkt tillämplig i Sverige om den träder i kraft. I förslaget till EU-förordningen beskrivs en hantering av dispenser som är likt Sveriges befintliga system för dispenser som beskrivs nedan.

Möjligheter att ansöka om dispens

Det finns redan möjlighet att ansöka om dispens från förbudet för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel i fall där det kan anses särskilt angeläget att hindra spridning och etablering av invasiva arter. Dispens ansöks från den kommunala nämnden.

Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel

Myndighetssamarbete kring kemikalieanvändning

För att nå samsyn kring frågor som rör kemikalieanvändning mot invasiva främmande arter har en arbetsgrupp tillsatts av det nationella samverkansorganet för myndighetsarbetet mot invasiva främmande arter. Arbetsgruppen består av representanter från de flesta myndigheter som arbetar med frågan. Arbetet syftar till att optimera och minimera användandet av kemiska bekämpningsmedel i arbetet med att hindra etablering och spridning av invasiva främmande arter. 

Ändring i förordningen om bekämpningsmedel (regeringen.se)

Högre krav på växtskyddsmedel som får användas i trädgårdar - Kemikalieinspektionen