Förbud mot kemiska växtskyddsmedel i vissa områden

Naturvårdsverket kommer att utreda möjligheten till undantag från förbudet för yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel mot invasiva främmande arter.

Från 1 oktober 2021 blir det förbjudet att använda växtskyddsmedel på vissa platser som skolgårdar, hemträdgårdar och kolonilotter. Lagändringen syftar till att minska människors – särskilt barn och gravidas – exponering för hälsofarliga bekämpningsmedel. Lagändringen innebär att möjligheterna att bekämpa invasiva främmande växtarter begränsas i dessa områden. Enligt beslutet kan dock ansvariga myndigheter formulera undantag från förbudet genom föreskrifter.  

Naturvårdsverket kommer att utreda möjligheten till undantag från förbudet när det gäller yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel mot invasiva främmande arter. Vilka undantag och när de ska gälla är dock ännu fastlagt.  

För att nå samsyn kring frågor som rör kemikalieanvändning mot invasiva främmande arter har en arbetsgrupp tillsatts av det nationella samverkansorganet för myndighetsarbetet mot invasiva främmande arter. Arbetsgruppen består av representanter från de flesta myndigheter som arbetar med frågan. Arbetet syftar till att optimera och minimera användandet av kemiska bekämpningsmedel i arbetet med att hindra etablering och spridning av invasiva främmande arter.  

Regeringen stoppar växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker för att skydda hälsa och miljö - Nyhet på regeringens webbplats

Högre krav på växtskyddsmedel som får användas i trädgårdar - Kemikalieinspektionen