Förbud mot kemiska växtskyddsmedel i vissa områden

Naturvårdsverket utreder möjligheten till undantag från förbudet för yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel mot invasiva främmande arter.

Från 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel på vissa platser som skolgårdar, hemträdgårdar och kolonilotter. Lagändringen syftar till att minska människors – särskilt barn och gravidas – exponering för hälsofarliga bekämpningsmedel. Lagändringen innebär att möjligheterna att bekämpa invasiva främmande växtarter begränsas i dessa områden. Enligt beslutet kan dock ansvariga myndigheter formulera undantag från förbudet genom föreskrifter.

Naturvårdsverket utreder möjligheten till undantag från förbudet när det gäller yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel mot invasiva främmande arter. Vilka undantag och när de ska gälla är ännu inte fastlagt.

Möjligheter att ansöka om dispens

Det finns även möjlighet att ansöka om dispens från förbudet för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel i fall där det kan anses särskilt angeläget att hindra spridning och etablering av invasiva arter. Dispens ansöks från den kommunala nämnden.

Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel

Myndighetssamarbete kring kemikalieanvändning

För att nå samsyn kring frågor som rör kemikalieanvändning mot invasiva främmande arter har en arbetsgrupp tillsatts av det nationella samverkansorganet för myndighetsarbetet mot invasiva främmande arter. Arbetsgruppen består av representanter från de flesta myndigheter som arbetar med frågan. Arbetet syftar till att optimera och minimera användandet av kemiska bekämpningsmedel i arbetet med att hindra etablering och spridning av invasiva främmande arter. 

Ändring i förordningen om bekämpningsmedel (regeringen.se)

Högre krav på växtskyddsmedel som får användas i trädgårdar - Kemikalieinspektionen