Riksintressen för friluftsliv

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. Dessa områden ska beaktas i den fysiska planeringen och vid tillståndsprövning.

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintresse för friluftsliv är ett verktyg för den kommunala samhällsplaneringen.  

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. I dessa områden ska kommunerna ta hänsyn till friluftslivet i översikts- och detaljplanering.  

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna fick 2012 ett uppdrag av regeringen att se över riksintresseområdena för friluftsliv. Länsstyrelserna ansvarar för att förslå nya eller uppdateraområden och beskrivningar utifrån ny kunskap och nya förhållanden, särskilt utifrån de långsiktiga behoven av friluftsliv.  

Du kan följa arbetet med alla områden av riksintresse för friluftsliv beslutade och tillgängliggjorda i tidslinjen längre ner.  

Alla områden för riksintressen: Kartverktyget Skyddad natur

Vem gör vad?

Naturvårdsverket fattar beslut om landområden och Havs- och vattenmyndigheten fattar beslut om vattenområden för nya och uppdaterade riksintresseområden för friluftsliv. Detta har gjorts utifrån dialog med kommuner och berörda organisationer. Boverket har det övergripande ansvaret vad gäller riksintressen i Sverige. 

Samrådsredogörelse (pdf 2 MB)

Vad innebär riksintressen för friluftsliv

Genom beskrivningarna av områdenas värden får kommunerna aktuella underlag till sin samhällsplanering. Riksintresse för friluftsliv är inget absolut skydd men kommunerna ska ta hänsyn till friluftslivet i riksintresseområdena i översikts- och detaljplanering. Pågående jord- och skogsbruk påverkas inte av utpekande av riksintressen.   

Områden av riksintresse 

Stärka friluftslivet i samhällsplaneringen

Naturvårdsverket vill genom översynen av riksintressen för friluftsliv:  

  • Stärka friluftslivets intressen i samhällsplaneringen för en långsiktig tillgång till mark och vatten för friluftsliv. 
  • Se över sättet att värdera och peka ut områden som är intressanta för friluftslivet eftersom det har förändrats de senaste åren. 
  • Utgöra underlag för miljöprövningar och för Mark- och miljödomstolar.

Lista över riksintressen för friluftsliv (xlsx 26 kB)

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning visar att tillgången på värdefulla områden för friluftslivet har stärkts, främst där många människor bor. Även en positiv påverkan på miljön kan ses.   

Miljökonsekvensbeskrivning av riksintresse för friluftsliv (pdf 10 MB)