Riksintressen för friluftsliv

Granskad: ‎den ‎10‎ ‎april‎ ‎2024

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har goda förutsättningar för människors vistelse och upplevelser i natur- och kulturlandskap.

I riksintresseområdena finns nationellt viktiga värden och kvaliteter. Hänsyn till dessa ska tas i fysisk planering, översikts-och detaljplanering samt vid tillståndsprövningar. Värdena inom ett område av riksintresse får inte påtagligt skadas.

Utpekade områden

I dagsläget finns 336 utpekade områden av riksintresse för friluftsliv. De finns i alla län och bidrar till olika upplevelser och möjligheter för friluftsaktiviteter. Anspråken finns dessutom inom olika naturtyper exempelvis kust och hav, sjöar och vattendrag, skogsmark, odlings- och kulturlandskap samt fjällen. Storstadslänen, Stockholm, Skåne och Västra Götaland har haft möjlighet att peka ut tätortsnära naturområden som områden av riksintresse för friluftslivet.   

Alla områden av riksintresse finns i kartverktyget skyddad natur:

Skyddad natur 

Kriterier för utpekande av riksintresseområden 

En översyn av riksintresseområdena genomfördes 2012-2107. De kriterier som togs fram i samband med översynen gäller tills nya beslutas. 

Huvudkriterier

  • Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer.
  • Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.
  • Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

Tre grupper av stödkriterier

  1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö
  2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv
  3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden

Inom varje grupp finns flertalet stödkriterier. Dessa är listade nedan: 

Kriterier för riksintresse friluftsliv m.m. (pdf 339 kB)

Förslag till nya kriterier utreddes och redovisas i slutredovisat regeringsuppdrag, men dessa har ännu inte beslutats. 

Avslutat regeringsuppdrag: Översyn av områden av riksintresse

Värdebeskrivningarna – stöd i bedömningar

Till varje område av riksintresse finns en geografisk avgränsning samt en värdebeskrivning. Dessa hittar du i kartverktyget Skyddad natur.

Skyddad natur

Värdebeskrivningarna är ett viktigt stöd i planeringen. De innehåller uppgifter om områdena exempelvis areal, vilka kommuner som berörs, aktuella kriterier och aktiviteter med framför allt en beskrivning av områdets värden. Det finns också beskriver också förutsättningarna för hur områdets värden kan bevaras och utvecklas men också hotas. 

Vägledning om påtaglig skada

Naturvårdsverket publicerade 2005 en handbok om riksintresse friluftsliv och naturvård. Handboken beskriver bestämmelserna om och tillämpningen av dem. Det allmänna rådet klargör vad som kan vara en påtaglig skada på ett riksintresse. 

Riksintresse för naturvård och friluftsliv 

Kapitel 2 i handboken är inte längre aktuell, eftersom nya kriterier är framtagna. Vägledningen kommer att ses över med start 2023. 

Sektorsbeskrivning

Naturvårdsverket påbörjar under hösten 2022 arbetet med att ta fram en sektorsbeskrivning. Den ska tydliggöra kriterierna, processer för att hålla riksintresseanspråken aktuella samt roller och ansvar. Särskilt process för översyn av utpekade områden, nationellt urval, samt revideringar av anspråken i samband med översiktsplaneringen ska tydliggöras. Läs mer om sektorsbeskrivningar här:

Vägledning för riksintressemyndigheter (Boverkets webbplats)

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samverkar

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samverkar om riksintressena. Naturvårdsverket är den myndighet som fattar beslut om landområden och Havs- och vattenmyndigheten fattar beslut om vattenområden i nya och reviderade riksintresseområden för friluftsliv. 

Boverket har det övergripande ansvaret vad gäller riksintressen i Sverige. Läs mer om riksintressen på Boverkets webbplats:

Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden (Boverkets webbplats)