Leder i fjällen

Det statliga ledsystemet i fjällen består av cirka 550 mil markerade leder och går genom Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Förutom de statliga lederna finns ett par hundra mil leder runt samhällen och turistanläggningar i fjällregionen. Dessa sköts av kommuner, lokala turistföreningar, skoterklubbar och privata anläggningar. 

 

Skötsel av statliga leder

Länsstyrelsernas och Laponiatjuottjudus fältorganisation ansvarar för planering, underhåll och skötsel av de statliga lederna. Naturvårdsverket fördelar pengar till skötsel och underhåll. 

Ledmarkeringar, broar och rastskydd

Sommarleder är markerade med orange-röd färg på resta stenar, stenrösen, träd eller stolpar. Vinterleder är markerade med stolpar med ett rött kryss i toppen.

Ruskor eller vägkäppar med reflexer används när vinterlederna går över sjöar och vattendrag eller vid översnöade stolpar. Det finns oftast broar över större vattendrag i fjällen. De rastskydd som finns strategiskt utplacerade utmed lederna i fjällen är viktiga för säkerheten. 

Stugor

Stugor och fjällstationer längs det statliga ledsystemet ägs och förvaltas av olika aktörer, exempelvis staten, samebyar, Svenska Turistföreningen, STF och det finns även privata aktörer. 

Fjällsäkerhetsrådet

Fjällsäkerhetsrådets uppgift är att förebygga olyckor i fjällen genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området. Fjällsäkerhetsrådet arbetar under Naturvårdsverket.

Förvaltning av ledsystemet

För att upprätthålla ett säkert ledsystem som är ekonomiskt långsiktigt hållbart och samtidigt anpassat till dagens friluftsliv har Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelser/Laponiatjuottjudus tagit fram en vägledning för förvaltning av de statliga lederna i fjällen: 

Stöd till förvaltare av det statliga ledsystemet i fjällen