Vad är en cirkulär ekonomi?

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎januari‎ ‎2024

Cirkulär ekonomi är ett verktyg, eller en ekonomisk modell, som kan användas för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna.

I en cirkulär ekonomi används saker och ting så länge som möjligt. När de går sönder lagas de, görs om till något annat eller återvinns. Resurser används mer effektivt genom att produkter

  • utformas så att de får lång livslängd
  • tillverkas av återvunnen eller biobaserad råvara
  • är reparerbara och möjliga att återanvända
  • slutligen materialåtervinns. 

I en cirkulär ekonomi finns också affärsmodeller som bidrar till lång livslängd och hög användningsgrad genom att exempelvis  

  • erbjuda reparation
  • återtillverkning
  • uthyrning eller delning av produkter.  
illustration-cirkular-ekonomi.svg

Illustration: I en cirkulär ekonomi används materialet så länge som möjligt. Omställningen behöver ske genom åtgärder i olika skeden av en produkts livscykel.

Cirkulär ekonomi sparar naturresurser och minskar miljöpåverkan 

Det finns många definitioner och beskrivningar av cirkulär ekonomi och Naturvårdsverket utgår från definitionen i EU:s taxonomi som speglar både innebörden av cirkulär ekonomi och vikten av att ta hänsyn till miljöpåverkan.

EU:s taxonomiförordning antogs i juni 2020 och fungerar som en reglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara.

En taxonomi för hållbara investeringar (regeringen.se)

I taxonomin beskrivs cirkulär ekonomi som ett ekonomiskt system, i vilket värdet på produkter, material och övriga resurser används mer effektivt inom produktion och konsumtion. På så sätt minskar miljöpåverkan av användningen av resurser. Även avfall och utsläpp av farliga ämnen minimeras under alla delar av livscykeln, när avfallshierarkin används.

Det centrala målet med cirkulär ekonomi är att spara naturresurser genom att använda råvaror på ett effektivt och hållbart sätt.

Motsatsen till linjär ekonomi 

I den cirkulära ekonomin är produkter och material värdefulla, resurserna behålls i samhället eller återförs till naturen på hållbart sätt, till exempel återföring av näringsämnen från livsmedelsavfall till åkermark, och avfall uppstår i princip inte.  

Detta i motsats till den traditionella linjära ekonomin där material blandas och sprids, tappar sitt ekonomiska värde och försvinner från kretsloppet. Förenklat innebär den linjära ekonomin att utvinna naturresurser, producera, konsumera och därefter bli kvitt avfallet. Ett mer utbrett uttryck för samma sak är ”slit-och-släng-samhället.”  

linjar-ekonomi-illustration.svg

Illustration: Linjär ekonomi. Den linjära ekonomin är dominerande idag. 

I den cirkulära ekonomin talar man om användare snarare än konsumenter då du till exempelvis kan hyr eller lånar en borrmaskin i stället för att äga den. 

Hitta vidare