Avloppshantering och miljömålsarbetet

Granskad: ‎den ‎26‎ ‎mars‎ ‎2024

Avlopp och avloppshantering har betydelse för några av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessutom har regeringen tagit fram ytterligare riktlinjer som handlar om just avlopp. Målen och riktlinjerna är utgångspunkt för det nationella arbetet med avloppshantering.

De miljökvalitetsmål som främst relaterar till avloppsvattenhanteringen är:

 • Grundvatten av god kvalitet
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Myllrande våtmarker
 • Hav i balans
 • Levande kust och skärgård
 • Ingen övergödning
 • Giftfri miljö
 • God bebyggd miljö

Regeringens riktlinjer

I regeringens riktlinjer för ett framtida hållbart och kretsloppsanpassat VA-system (vatten- och avloppssystem) enligt proposition 1997/98:145 "Svenska miljömål" anges följande:

 • Slutna kretslopp mellan samhälle och jordbruk skapas för närings- och humusämnen, i första hand för fosfor.
 • Risken för smittspridning till människor och djur minimeras.
 • Slamanvändningen leder inte till negativa hälso- och miljöeffekter, varken på kort eller lång sikt.
 • Anläggning, drift och underhåll av VA-system och anslutna verksamheter ger inte utsläpp till luft, mark och vatten av miljö- och hälsoskadliga ämnen som påverkar miljömålen för dessa medier.
 • Användning av icke förnybara råvaror och energi för drift av VA-system minimeras och energin i avloppsvatten och/eller slam tillvaratas.
 • Användare, konsumenter och jordbrukare har förtroende för VA-systemen med avseende på funktion och uppfyllelse av de angivna kraven.

Fokus för arbetet med avloppshantering i Sverige - mer fokus på ledningsnätet och enskilda avlopp. 

En avloppsanläggning utgörs av avloppsledningsnät och avloppsreningsverk. Prövnings- och tillsynsmyndigheter har hittills riktat mest uppmärksamhet mot själva reningsverken. I takt med att reningen i reningsverken blir effektivare kommer brister i ledningsnäten att få större relativ betydelse för föroreningsutsläppens storlek. Reningsverkens effektiva rening har även medfört att utsläpp från enskilda avlopp har fått större betydelse. I dag överstiger troligen fosforutsläppen från enskilda avlopp utsläppen av fosfor från allmänna avloppsreningsverk. Genom att använda fosfatfria tvätt- och rengöringsmedel kan man minska fosforutsläppen. Många kommuner arbetar i dag med att förbättra de enskilda avloppen och med att ta fram åtgärdsstrategier.