Skadade vilda djur

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎december‎ ‎2023

Vad bör du göra när du hittar skadade däggdjur och skadade fåglar ute i naturen? Svaret beror på hur allvarlig skadan är, men också på vilken art det gäller.

Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. För ett vilt djur kan det innebära en ökat lidande att hållas i fångenskap.

Det är förbjudet enligt djurskyddslagstiftningen att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby. Enligt Artskyddsförordningen får du inte förvara eller transportera fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionen.

Enligt jaktlagstiftningen är det förbjudet att hålla vilt i fångenskap utan tillstånd.

Som ”vilt” räknas vilda däggdjur och fåglar. Vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas tillhör alltid någon. Vanligtvis markägaren eller den som har jakträtten på marken. Vissa arter av vilt tillfaller staten istället för jakträttshavaren om de omhändertas, påträffas dött eller dödas när de är fredade. (se faktaruta)

Tillstånd krävs för att rehabilitera skadat vilt

För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att rehabilitera skadat vilt. Bland annat har Riksorganisationen Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt ett fyrtiotal lokalföreningar som medlemmar. Tillstånden gäller vanligen igelkottar, ekorrar, harar och fåglar.

Kontakta din Länsstyrelse för att få reda på vilka som har tillstånd att vårda och rehabilitera skadat vilt i ditt län.

Avlivning och äganderätt

Om ett djur anträffats, så pass skadat att det bör avlivas av djurskyddsskäl så får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Då det avlivade djuret tillfaller den som har jakträtten bör du kontakta markägaren. Du bör även anmäla händelsen till Polismyndigheten.  

Statens vilt

Vissa arter av vilt tillfaller, under vissa omständigheter, staten istället för jakträttshavaren. Vilka arter som tillfaller staten finns att läsa i Jaktförordningen 33 §.  

Om djur av dessa arter omhändertas, påträffas döda eller dödas när de är fredade ska det snarast möjligt anmälas till Polismyndigheten, telefon 114 14.

Bildillustrationer på Naturhistoriska riksmuseets webbplats

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur

Om du träffar på sjuka eller döda vilda djur, speciellt om det gäller flera djur, är det angeläget att du rapporterar  in din iakttagelse till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Inrapportering om ökad dödlighet bland vilda djur är viktig för SVA:s viltsjukdomsövervakningsprogram. Misstänks utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska även länsveterinären på länets länsstyrelse kontaktas.

Utöver statens vilt kan även fler arter av fåglar och däggdjur vara intressanta för Naturhistoriska riksmuseets samlingar och för forskningen. Se mer om vilka arter som är av särskilt intresse.

Rapportera på Statens veterinärmediciska anstalts webbplats

Fler djur av intresse för Naturhistoriska riksmuseet