Fladdermöss i hus

Fladdermöss utnyttjar ofta våra hus som bostäder eftersom håligheter i deras naturliga boplatser har minskat kraftigt. Fladdermöss kan bland annat bo mellan inner- och yttertak och mellan inner- och ytterväggar.

Fladdermöss attackerar inte människor, men kan bita om man håller fast dem. Därför ska man alltid använda handskar om man tar i en fladdermus. 

Äter skadegörande insekter 

Eftersom fladdermössen är insektsätare gör de ingen skada på till exempel hus, inventarier eller livsmedel. Fladdermöss kan inte heller gnaga. Djuren gör i stället nytta genom att äta skadegörande insekter i trädgårdarna. Denna ekosystemtjänst som de utför är oerhört viktig. En enda fladdermus kan äta upp till 1000 myggor eller motsvarande i timmen. 

Det är framför allt tillgången på insekter som styr fladdermössens val av bostad. Djuren söker sig till det hus som råkar ligga bäst till, oavsett om det är gammalt eller nytt. 

Fladdermössen är fridlysta och fredade. De får inte dödas, fångas, eller skadas och deras boplatser får inte förstöras. Länsstyrelsen kan ge dispens om det finns särskilda skäl. 

Att det ibland är gott om fladdermöss även i tät villabebyggelse beror bland annat på att gatubelysning och trädgårdar drar till sig många insekter. Fritidshus utnyttjas ofta som övervintringsplatser på grund av att de ofta står tomma och ouppvärmda vintertid och är störningsfria. 

Spillning och dålig lukt  

Det är oftast spillningen från fladdermössen som ibland orsakar bekymmer. Som regel går det dock att åtgärda problemen. I ett normalt ventilerat hus ger fladdermössens spillning inte upphov till någon lukt. Börjar det lukta kan man därför utgå från att det finns brister i husets ventilation. Om ventilationen är god transporteras kondensfukten bort och spillningen torkar. 

Handlar det om smuts på fönster och fasad är problemet av ringa karaktär. Rör det sig om ett öppet vindsutrymme kan man sätta upp ett enkelt "innertak" (av till exempel masonit), som förhindrar spillningen att falla ned. Något svårare kan det vara att åtgärda problem med illaluktande spillning som ligger på svåråtkomliga platser, till exempel i utrymmet mellan ytter- och innervägg. I sådana fall måste man göra hål i ytterväggen (alternativt innerväggen) så att man kan få ut spillningen. Dessutom måste man, och det är särskilt viktigt, förbättra ventilationen i väggen. 

Problem med ljud 

Fladdermössen är som regel tysta djur och många vet ofta inte om att de har fladdermöss i sitt hus. Det är därför sällan man behöver irritera sig på att de för oväsen. Men ibland händer det. Det är främst när fladdermössen bildat en yngelkoloni i en vägg nära bostadsrummen. De hörbara ljuden består mest av kontaktläten mellan honorna och deras ungar. När ungarna är vuxna nog att kunna flyga upphör som regel ljuden. 

Problem med ljud från fladdermöss är svåra att lösa. Tyvärr kan man inte åtgärda problemet förrän ungarna är flygfärdiga. Man kan försöka minska ljudnivån genom att isolera med ljudisolerande material. 

Fladdermöss i bostadsrum 

Ibland får man in fladdermöss i bostadsrum. Det händer särskilt i slutet av juli och början av augusti när ungarna håller på att lära sig flyga. Bästa sättet att få ut fladdermusen är att öppna fönstren på vid gavel och släcka ljuset. Det brukar då inte dröja länge förrän den själv hittar ut. 

Hittar man en fladdermus som ligger på golvet och inte kan flyga ut själv bör man försöka hjälpa den. Ta på dig en handske och fatta djuret varligt runt kroppen. Bär ut den och häng högt upp den upp-och-ned på en trädstam eller på en vägg. Observera att djuret måste placeras på en skuggig och skyddad plats. 

Fladdermössen är ofta i behov av vatten, särskilt varma dagar. Ge därför gärna en liggande fladdermus lite vatten på en tesked eller liknande innan den släpps ut igen.  

Vad gör jag om jag upplever problem? 

Man ska i första hand inrikta sig på att åtgärda den eventuella olägenheten, till exempel lukt- eller ljudproblemet. Att få bort fladdermössen är oftast en mycket svårare uppgift, för att inte säga omöjlig, om det gäller ett gammalt hus. För att vidta några som helst åtgärder för att försöka utestänga fladdermöss från ett hus, krävs dessutom först tillstånd från länsstyrelsen. 

Vad säger lagen? 

Fladdermöss i Sverige är skyddade av Artskyddsförordningens 4 § och i vissa fall av jaktlagstiftningen (3§ jaktlagen). Fladdermössen är också skyddade av en europeisk konvention, Eurobats, som även utsträcker skyddet till fladdermössens boplatser och viktigaste jaktrevir (nyckelbiotoper). Man får alltså varken skada eller störa fladdermöss. Det finns normalt heller ingen anledning till detta. 

Detta innebär att de inte får dödas. Det finns heller inga skäl att döda eller att fånga fladdermöss i hus, eftersom man inte kan lösa ett sanitärt problem på det sättet. Dels hittar man sällan djuren och dels ersätts nästan alltid de dödade djuren av nya, varvid problemen kvarstår. 

Tillstånd från länsstyrelsen i det län det gäller krävs för eventuella åtgärder mot fladdermöss i hus. Det rör sig om undantag från bestämmelserna i Artskyddsförordningen och i vissa fall från jaktlagen.