Köp och försäljning av uppstoppade fåglar och djur

Det är inte helt lätt att bedöma om en försäljning av en uppstoppad fågel eller annat djur är laglig. Här är en steg-för-steg-guide att följa för den som funderar på att sälja en uppstoppad, eller monterad som det egentligen heter, fågel.

Det finns tre olika lagstiftningar som reglerar olika delar: fridlysning, handel med hotade arter samt jakt. I grunden är allt förbjudet, men det finns många undantag. För levande djur samt för växter finns motsvarande regler men de tas inte upp här. 

Förbud 

Det är förbjudet att annonsera, sälja, köpa eller byta 

 • fåglar som lever vilt inom EU:s europeiska territorium 
 • vissa fridlysta djur (N/n-arter enligt bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845)) 
 • djur och växter som omfattas av CITES-reglerna i EG 338/97 
 • vilt som tillfaller staten ("statens vilt") 

Förbuden gäller alla levnadsstadier av levande och döda djur, hela eller delar, samt varor där djuret ingår. 

Vad gäller för en uppstoppad fågel? 

1. Vems är fågeln? 

Huvudregeln är att vilt som omhändertagits, påträffats dött eller dödas tillfaller jakträttshavaren. Till vilt räknas vilda däggdjur och fåglar. Om du inte är jakträttshavare bör det därför finnas ett gåvobrev eller liknande som styrker att fågeln är din. Det finns dock särskilda bestämmelser om att vissa arter ska tillfalla staten istället för jakträttshavaren. Se listan över vilka arter det gäller under punkt 3 nedan. 

2. Varifrån kommer fågeln? 

Vilda fåglar från Sverige 

För att kunna sälja en uppstoppad fågel behöver du kunna visa att den är lagligt åtkommen. Den ska komma från det som var legal jakt i Sverige vid den tid då djuret dödades, eller vara upphittad död. Djur som fångats, dödats eller samlats in enligt reglerna i jaktlagstiftningen får man annonsera, sälja, köpa eller byta även om de är fridlysta, men CITES-reglerna och reglerna om "statens vilt" gäller ändå. 

Vilda fåglar från andra länder 

Bestämmelserna om "statens vilt" gäller inte för djur som har jagats eller upphittats döda i andra länder. Sådana djur kan ändå vara av en art som omfattas av fridlysnings- eller CITES-reglerna. 

3. Vad är det för fågelart? 

Är det en CITES-art? 

För att skydda hotade arter och garantera den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln med vissa arter genom CITES-konventionen. Alla arter på CITES bilaga A eller B är förbjudna att handla med. För att kunna sälja en uppstoppad fågel som finns på CITES bilaga A behövs tillstånd från Jordbruksverket (CITES-intyg). Om arten i stället finns på CITES bilaga B ska du kunna visa att den är lagligt åtkommen för att handeln ska vara laglig. 

Är det en fridlyst art? 

Alla fåglar som förekommer vilt inom EU:s europeiska territorium är fridlysta och får inte säljas eller bytas. Vilka arter det gäller framgår av EU Bird List: 

EU Bird List (EU-kommissionens webbplats) 

För att kunna sälja en fridlyst art kan man söka dispens från handelsförbudet hos Naturvårdsverket. Om det är en fågelart som är både fridlyst och CITES-listad så gäller enbart CITES-reglerna. 

Undantag för vissa arter 

Det finns också generella undantag och det är tillåtet att annonsera, sälja, köpa eller byta uppstoppade fåglar av följande arter: 

 • bergand 
 • bläsand 
 • brunand 
 • bläsgås 
 • dalripa 
 • ejder 
 • enkelbeckasin 
 • fasan 
 • fjällripa 
 • grågås 
 • gräsand 
 • klipphöna 
 • kricka 
 • morkulla 
 • orre 
 • rapphöna 
 • ringduva 
 • rödhöna 
 • sjöorre 
 • skedand 
 • sothöna 
 • stjärtand 
 • tjäder 
 • vigg 

Är det en art som tillfaller staten? 

För att skydda utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter och tillförsäkra vetenskapen och undervisningen djur av sådana arter har regeringen bestämt att vissa arter av vilt ska tillfalla staten. Den som har påträffat ett dött djur av sådan art eller har omhändertagit eller vid annat än tillåten jakt har dödat ett sådant djur ska anmäla detta till Polismyndigheten. 

När det gäller uppstoppade djur behöver man veta vilket år djuret dog. Detta eftersom de uppräknade arterna tillföll staten vid olika tidpunkter. 

Statens vilt (pdf 17 kB) 

Staten kan under vissa förutsättningar överlåta äganderätten för exemplar av vilt som tillfaller staten. Man kan ansöka om detta hos Naturhistoriska riksmuseet. Ett sådant underlag behövs innan man söker eventuellt CITES-intyg hos Jordbruksverket. 

4. Utan tillstånd får du annonsera, sälja, köpa eller byta; 

 • Fridlysta djur samt del eller vara av djur som tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999. 
 • Bearbetade exemplar av arter som finns på CITES bilaga A eller B och som har dödats och bearbetats före 3 mars 1947. På Jordbruksverkets hemsida förklaras vad det är, men t ex uppstoppade fåglar räknas dit. 
 • Djur som finns på CITES B-lista om du kan visa att djuret är lagligt åtkommet. 
 • Djur som inte tillfaller staten. 

5. Om du har tillstånd får du annonsera, sälja, köpa eller byta; 

 • Djur som finns på CITES A-lista i EG 338/97 om det finns tillstånd (CITES-intyg) från Jordbruksverket för det. 
 • Fridlysta arter om det finns dispens från Naturvårdsverket 
 • Fridlysta arter som också är CITES-listade, om CITES-reglerna är uppfyllda. 
 • Exemplar av vilt som tillfaller staten men som har överlåtits. 

Här finns reglerna 

Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) 

I 10 § jaktlagen står om jakträtten. I 25 § jaktlagen står om statens vilt och av 33 § jaktförordningen framgår vilka arter som idag omfattas av reglerna. 

Artskyddsförordningen (2007:845) 

Förbuden mot att annonsera, sälja, köpa eller byta fridlysta arter står i 25 § artskyddsförordningen och undantagen finns i 30 §. Möjligheten att få undantag från förbuden står i 32 §. Av 30 § framgår också att om ett djur både är fridlyst och finns på bilaga A eller B i EG 338/97 så gäller enbart CITES-reglerna vid handel med dem. 

EG 338/97 

EG-förordningen 338/97 är EU:s gemensamma lagstiftning om CITES och i artikel 8.1 i denna finns förbuden mot alla kommersiella aktiviteter med arter på bilaga A. I artikel 8.5 står att samma förbud gäller arter i bilaga B. 

Att hantera uppstoppade fåglar 

Vid montering av fåglar användes tidigare både DDT och arsenik för att bevara och konservera fåglarna och skydda mot skadeinsekter. Det betyder att man ska vara försiktig när man hanterar uppstoppade djur. Uppstoppade djur ska inte hanteras som hushållsavfall utan bör lämnas in på avfallsstation för destruktion. Naturhistoriska riksmuseet kan ta emot djur som är av intresse för deras samlingar och för forskning. 

Mer information