Allemansrätten i fjällen

Allemansrätten gäller i fjällen, där du är välkommen att njuta av härliga upplevelser, under förutsättning att dess användning inte stör samebyarnas renskötsel.

Fjällen är ett kulturlandskap, inte minst ett samiskt kulturlandskap. Här har människor levt och verkat under mycket lång tid. Fjällmiljön är känslig och det gäller därför att vara varsam för att undvika störningar och skador. Tänk också på att allemansrätten kan vara delvis inskränkt i nationalparker och naturreservat som ligger i fjällen. För sådana skyddade områden finns särskilda föreskrifter som anger vad som gäller i varje område.

Sveriges nationalparker

Länsstyrelsen

Så gör vi allemansrätt nära renar

 • Ge renarna lugn och ro genom att vara tyst och låta dem vara ifred. Det är extra viktigt när de har kalvar mellan april och juni.
 • Om flocken drar sig undan har du kommit för nära. 
 • Ha din hund i koppel  i renbetesmarker.
 • Med kikare kan du spana på renarna och ändå hålla avstånd. 

Renar på fjället

Renskötsel är en samisk näring som är förbehållen samerna enligt svensk grundlag. Renskötsel har  en lång tradition och är en naturlig del av hur fjällandskapet används.

Det samiska samhällets viktigaste kulturbärare och resurs är renen. Renen är ett vandringsdjur med behov av att kunna ströva fritt och beta ostört. Det krävs därför förståelse och hänsyn från dig som besökare i fjällen, så att renen ges det utrymme och den ro den behöver.

Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och renskötseln bedrivs av samer som är medlemmar i samebyar. Det finns 51 samebyar i Sverige och av dem är 33 fjällsamebyar som delar av året bedriver sin verksamhet i fjällen. Varje sameby är både ett geografiskt område och en ekonomisk sammanslutning, inom vilken renskötseln bedrivs. Samebyarnas verksamhet regleras i rennäringslagen.

Visa renen hänsyn

Rennäringslagen säger att det är förbjudet att skrämma, störa eller driva bort renar. Har du med din hund ska den hållas i koppel. Besökare får inte störa renens betesro eller på annat sätt skrämma renen. Detta är särskilt viktigt när renarna kalvar och när renkalvarna är små, runt april-juni.

Bestämmelser om detta finns i  93 och 94 §§ Rennäringslagen.

Några tips på vägen

I alla områden där renskötsel bedrivs är det viktigt att besökare inte stör eller skrämmer renen. Tänk därför på följande när du besöker fjällen:

 • Visa särskild hänsyn under kalvningstiden (april–juni).
 • Håll alltid hundar kopplade.
 • Undvik att gå rakt mot renen.
 • Ju tystare du är desto lugnare blir djuren.
 • I kikare kan du betrakta renarna varsamt på avstånd.
 • När större flockar är i rörelse, sätt dig ner, betrakta och njut.
 • Under sommaren söker sig renarna till snöfält som ger skydd mot värme och besvärande insekter – håll undan för sådana snöfält när du ser renar i närheten.

Du får alltså gärna betrakta de vackra renarna, men ge dem gott om utrymme att vara i fred. Drar flocken sig undan har du kommit för nära. Även när stora renhjordar samlas eller flyttas måste extra hänsyn visas, så att inte hjorden splittras. Lösa hundar uppfattar renarna ofta som ett hot, vilket kan skapa panik. I flocken är renen trygg.

Kontakta berörd sameby, ortsbor eller personalen vid fjällanläggningar som är bekanta med de lokala förhållandena och ta till dig av deras kunskap och råd. Renskötselområdet är stort och renarnas störningskänslighet varierar med årstidernas skiftningar.

Tips inför ditt fjällbesök

Innan du beger dig ut på fjället är det bra att ta del av aktuella lavinprognoser och andra tips som gör ditt besök så säkert som möjligt. Det finns även utbildningar för dig som vill gå lavinkurser.