Allemansrätten i tätortsnära natur

Allemansrätten ger oss möjlighet att röra oss med stor frihet i naturen. Det gäller både i tätorten och på landet.

I tätortsnära miljöer vistas många människor samtidigt, ibland på trånga ytor med mycket trafik och få platser att till exempel jogga eller promenera med hunden. Här blir allemansrätten extra viktig. Den kan ge en frizon från buller och trängsel och förutsättningar till naturkontakt utan att behöva ta sig ifrån tätorten.

Allemansrätten i tätort

Det är viktigt att ta hänsyn till allemansrätten i tätortens grönytor. Då kan såväl konflikter som slitage undvikas. Med hjälp av allemansrätten kan alla samsas om de ibland begränsade gröna områden som finns inom och nära tätorterna.

Så visar du hänsyn i tätortsnära natur:

  • Visa hänsyn till andra besökare; lämna företräde till cyklister i cykelspår, till gående och motionärer i motionsspår.
  • Gå inte i skidspår på vintern. 
  • Kolla upp om det finns särskilda regler som kan begränsa allemansrätten.
  • Respektera hemfriden genom att visa hänsyn gentemot boende i olika områden. 
  • Ta alltid med en påse eller liknande, så du kan ta med dig skräpet hem.

Naturum – en port till naturen

Naturum finns över hela Sverige, bland annat vid välbesökta friluftsområden nära tätorter. Naturum fungerar som en port till naturen. I ett naturum får du veta mer om de djur, växter, och den geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig. Du kan också få råd och tips om utflyktsmål, vandringar i trakten och information om allemansrätten, om särskilda hänsyn eller regler finns för det område du befinner dig i.

I naturumen finns ofta utställningar som passar hela familjen. Även temakvällar, film och speciella aktiviteter för barn är vanliga arrangemang.

Hitta till naturum

Kommun kan begränsa allemansrätten

Kommunen kan införa lokala ordningsföreskrifter. Där sådana finns begränsas allemansrätten. Det kan innebära att det till exempel inte är tillåtet att cykla eller rasta hunden i en park. 

Information om kommunens lokala ordningsföreskrifter hittar du på kommunens webbsida.

Fysisk planering och byggande

Boverket är nationell myndighet med ansvar för frågor som bland annat handlar om fysisk planering och byggande i tätort. Boverkets talar bland annat om ”bostadsnära natur”. Det är mark som ska vara möjlig att nå till fots från bostaden och som består av olika typer av grönytor – alltifrån trädgården till ån som slingrar sig genom bostadsområdet.  

Bostadsnära natur kan vara både planlagd (av kommunen planerad för exempelvis byggnation av bostadsområde) och inte planlagd mark.

Det är de faktiska förhållandena på platsen som avgör i vilken omfattning allemansrätten gäller även efter det att byggnationer har uppförts.

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar

Allemansrätten gör det enklare för oss att på ett hänsynsfullt sätt vara i och bevara oaser av natur i tätorten. Så länge vi tar hänsyn till allemansrättens grundtanke – inte störa, inte förstöra – är det naturligt att färdas och vistas i naturen även inom tät bebyggelse.