Skyltar och stängsel

Du har rätt att vistas i naturen oberoende vem som äger marken under förutsättningen att du inte stör eller förstör. Det är allemansrättens grund. En markägare får därför inte sätta upp stängsel eller förbudsskyltar för att stänga ute människor från mark där allemansrätten gäller.

Du har rätt att passera över stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller, under förutsättningen att du inte stör eller förstör. Använd i första hand grindar och stättor när du ska ta dig förbi ett stängsel, undvik att klättra över grindar, stängsel eller murar.

Markägaren kan bli tvungen att riva ett stängsel om det är uppsatt enbart för att hindra allmänheten. Det är kommun eller länsstyrelse som tar denna typ av beslut. Du får inte ta lagen i egna händer och klippa hål i stängslet.

Länsstyrelsen kan, enligt 26 kap 11§ miljöbalken, också kräva att en markägare:

  • ordnar en genomgång, om ett djurstängsel hindrar allmänheten att nå viktiga friluftsområden. Det kan exempelvis vara en stätta eller grind.
  • lägger en spång över ett hindrande dike.

Inga privata skyltar för att stänga ute allmänheten

En del markägare sätter upp skyltar för att stänga ute allmänheten. Det kan vara skyltar av typen "Privat mark", "Ej obehöriga" och liknande.

En sådan skylt kräver tillstånd från kommunen enligt 5§ Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, eftersom allmänheten ska kunna vistas i områden för friluftsliv.

Kommunen måste även ge tillstånd för skyltar som "förbjuder" gångtrafik, cykling och ridning på enskilda vägar.

Det finns undantag

Ibland är det uppenbart att allemansrätten är satt ur spel. En markägare kan då få sätta upp skyltar för att avvisa besökare från området. Då behövs inget tillstånd från kommunen. Främst handlar det om områden som skyddas genom Brottsbalkens bestämmelser, 12 kap. 4§, om tomt, plantering eller särskilt skadekänslig mark.

Det är även tillåtet att sätta upp en skylt som varnar för verklig fara, till exempel "Varning för tjuren" vid en beteshage med tjurar. I undantagsfall kan en enskild väg få skyltas med begränsningar i annan trafik än motortrafik.

Markägaren får också bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på en enskild väg och sätta upp skylt om detta. 

Motordrivna fordon är en samlande beteckning för alla slags fordon som drivs med motor. Till exempel bil, motorcykel, moped, traktor och motorredskap, terrängskoter (snöskoter) och terränghjuling, ofta kallad fyrhjuling.

Frågor och svar om enskilda vägar (Trafikverkets webbplats)

Enskild väg

Vem tar bort skylten?

Om du stöter på en olaglig skylt får du inte själv ta ner den. Det är kommunen som ska be markägaren ta bort skylten. Ett sådant föreläggande kan kombineras med vite. Det vill säga markägaren kan få betala en viss summa pengar om skylten inte tas bort.

Kontakta kommunen för information om förbudsskyltar i naturen

 

Kontakta länsstyrelsen för frågor om stängsel i naturen

Kontakta länsstyrelsen i ditt län. Välj ditt län i listningen.

Länsstyrelsens webbplats