Klättring

Klättring är en del av svenskt friluftsliv och allemansrätten gör det möjligt att klättra året runt. Men det finns vissa moment i klättringen som kräver att du visar särskild hänsyn mot djur och natur.

Under våren häckar fåglar på klippavsatser och i skrevor. I vissa fall kan en liten, liten störning innebära att fågelungarna inte överlever. Det är därför mycket viktig  att du tänker på skyldigheten att respektera eventuella restriktioner.

Om det inte finns några restriktioner ska du ändå avbryta klättringen och avlägsna dig om du märker varningsrop eller andra tecken på att häckande fåglar blir störda.

Alla klättrare är verksamhetsutövare – ansvaret varierar

Både enskilda klättrare, en klätterarrangör eller klubb kan vara ansvarig verksamhetsutövare – det varierar från fall till fall.

Om du som enskild klättrare planerar att göra i ordning en ny led och du misstänker att du kommer att göra en väsentlig förändring på klippan eller i omgivande natur – då är du ansvarig verksamhetsutövare och måste kontakta länsstyrelsen för eventuellt samråd innan du gör detta.

Men om du ”bara klättrar” och alltså använder dig av befintliga leder, är du inte skyldig att anmäla detta så länge du följer allemansrätten.

Om du känner dig osäker rekommenderar vi att du kontaktar din länsstyrelse, så är du säker på att inga problem uppstår i efterhand. Du kan också få stöd av Svenska Klätterförbundet.

Svenska klätterförbundet driver Accessdatabas där du hittar information om ett klätterområde har särskilda parkeringsbestämmelser, häckande fågel eller annan viktig information från till exempel markägaren. Informationen har stämts av med klätterklubben, som också rapporterar in förändringar. 

Klätterförbundets accessdatabas

Svenska Klätterförbundet

Klubb och organisatör har ett särskilt ansvar

Är du ansvarig verksamhetsutövare (representerar en klätterklubb, ansvarar för information, gör en ny led eller liknande) måste du tänka på följande:

  • Kontrollera om det finns rödlistade arter eller häckande fåglar på klippan eller i omgivande natur. Det kan vara känsligt att informera om vissa arter av häckande fågel, eftersom de kan vara utrotningshotade. Ta kontakt med din länsstyrelse för råd om du representerar en klätterklubb.
  • Kontrollera om klippan ligger i ett område med någon form av restriktion kring vad du får göra (till exempel i ett Natura 2000-område eller naturreservat). Kontakta i så fall länsstyrelsen för information om vad som gäller i området.
  • Kontrollera gärna med dem som bor kring klippan vilket värde klippan och omgivande natur har för dem.
  • Kontrollera med markägare att du får lov att klättra.
  • Om du efter att ha gått igenom ovanstående punkter misstänker att en ny led, klättringen i sig eller en planerad aktivitet väsentligen kan påverka klippan och eller omgivande natur är det enligt Miljöbalken (12 kap. § 6) din skyldighet att ta kontakt med din länsstyrelse för att kontrollera om det behövs ett så kallat samråd. Det räcker alltså inte med bara markägarens tillstånd.

Organiserat friluftsliv

Länsstyrelsens webbplats

Visa hänsyn

Parkering och terrängkörning

Vissa populära klätterplatser kan nås med kollektivtrafik men om du väljer att färdas med bil till klätterklippan är det viktigt att tänka på att parkera rätt. Information om parkeringsmöjligheter vid specifika klätterområden hittar du i Accessdatabasen. Tänk på att alla terrängkörning är förbjuden.

Att parkera intill vägkanten får endast göras om det inte hindrar andra trafikanter eller räddningsfordon eller att vägrenen skadas. Enskilda vägar kan vara avstängda för motorfordon men ägaren kan inte utan tillstånd förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen, såvida inte vägen skadas.

Gör dina behov med omsorg och ta med dig skräpet hem

Allt du tar med ut i naturen ska du också ta med hem, ta gärna med en påse eller liknande för skräp. Det är tillåtet att utföra sina behov i naturen under förutsättningen att det inte blir en sanitär olägenhet. Välj platsen med omsorg, långt från boningshus och stigar/leder. Gräv en grop och täck över den när du är klar. Papper och våtservetter slänger du i skräppåse och tar med. 

Störande ljud

Visa hänsyn för boende i området. Hemfridszonen är det område närmast boningshus där man inte får vistas oinbjuden. Det är inte tillåtet att gena över någons tomt/hemfridszon. Det finns inget generellt mått på hur stor hemfridszonen är men ju mer störande den aktivitet man ägnar sig åt kan uppfattas ju längre behöver avståndet till bebodda hus vara.

Klätterklippor är unika

Alla aktiviteter och verksamheter som väsentligt kan påverka naturmiljön, det vill säga sådant som bestående kan skada eller störa djur, växter eller mark, berörs av denna samrådsplikt enligt miljöbalken.

Klättring som aktivitet är lite speciell eftersom fina klipp- och klättermiljöer är tämligen ovanliga. Många gånger finns där också både känsliga och ovanliga djur- och växtarter. Det är därför viktigt för klättrare att ha kunskaper som bidrar till att förebygga skador på naturen.

Relaterad sida