Nationella avfallsplanen

Naturvårdsverket har tagit fram den nationella avfallsplanen: ”Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017”. I planen pekas fem områden ut där vi bedömer att det finns extra stort behov av åtgärder.