Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande programmet

Naturvårdsverket har i juli 2020 reviderat ”Att göra mer med mindre - Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–2023”. I planen och programmet beskrivs Sveriges arbete med att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin.