Publikation

Modal shift for an environmental lift?

MOSEL
Ett lastfartyg vid en lyftkran.

Om publikationen

Projektet är ett av sex beviljade projekt inom utlysningen ”Hållbar och effektiv transport i samhället” från 2017. Forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om hur styrmedel inom segmentet godstransporter bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ingen övergödning och Bara naturlig försurning. Fokus är på styrmedel som är avsedda att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Projektets resultat kan användas i Sverige, andra länder och internationellt. Huvudsakliga mottagare för resultaten är politiker och tjänstepersoner vid myndigheter som arbetar med att utforma och följa upp styrmedel, framför allt inom godstransportsektorn, som syftar till att förbättra klimatet och miljön.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7003-8
Utgiven
‎8‎/‎15‎/‎2021
Sidor
50