Publikation

Miljömål i transportplaneringen

Hur miljömål hanteras på nationell, regional och lokal nivå vid planering av infrastruktur
Bilväg

Om publikationen

Rapporten sammanfattar ett forskningsprojekt om miljö- och klimatmål i infrastrukturplanering. Projektet har studerat hur miljömålen hanteras på nationell, regional och kommunal nivå och hur de bättre skulle kunna styra planeringen av infrastruktur.

Resultatet visar att miljömålen för transportsektorn uppfattas som otydliga och anses ofta stå i konflikt med mål om exempelvis regional utveckling och bostadsförsörjning. Planeringen utformas inte så att den bidrar till att miljömålen nås.

Författarna skriver att det krävs större politisk tydlighet om hur hänsyn ska tas till målen om klimatomställning och miljöanpassning i infrastrukturplaneringen.

Forskningen har finansierats av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens verksamhet. 

ISBN
978-91-620-6937-7
Utgiven
‎10‎/‎19‎/‎2020
Sidor
46
Författare
Mats-Ola Larsson, Emma Lund, Fredrik Pettersson-Löfstedt och Linda Styhre.
Omslag till 978-91-620-6937-7