Publikation

Global utvärdering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Sammanfattning för beslutsfattare

Om publikationen

Rapporten beskriver statusen för den biologiska mångfalden och ekosystemen, och dess avgörande betydelse för människan.

Resultatet visar tydligt hur mänskliga aktiviteter under de senaste 50 åren allvarligt försämrat livsmiljöer och den biologiska mångfalden med en accelererande artutrotning som följd.

Exempel ges på olika handlingsvägar framåt för att förbättra situationen för världens biologiska mångfald. Det kan vara att till fullo genomföra globala och regionala miljörelaterade avtal, till exempel FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) och miljödirektiv som exempelvis EU:s art- och habitatdirektiv.

Andra åtgärder är att minska miljöskadliga subventioner och att öka ekonomiska incitament. Detta för att uppmuntra beteenden som leder till positiv påverkan på ekosystem på alla samhällsnivåer, från individuella konsumenter till företag som är inblandade i internationell handel och finanser.

Rapporten är en översättning av de viktigaste rönen från sammanfattningen av den globala bedömning av tillståndet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) presenterade 2019.

 

ISBN
978-91-620-6917-9
Utgiven
‎2‎/‎14‎/‎2020
Sidor
32
Omslag publikation