Publikation

Åtgärdsprogram för vitryggig hackspett

(Dendrocopus leucotos)
Vitryggig hackspett.

Om rapporten

Vitryggig hackspett (Dendrocopus leucotos) är en av Sveriges mest hotade fågelarter. Från att förr varit rätt vanlig över stora delar av landet häckar nu mycket få par i Mellansverige och utmed norrlandskusten. Den kräver stora arealer lövrika skogar med en stor andel död ved, miljöer som också hyser många andra rödlistade arter.

I takt med att modernt skogsbruk införts och viktiga störningsfaktorer som skogsbränder och översvämningar i stort sett upphört har dess ursprungliga livsmiljöer nästan helt försvunnit. Istället har det igenväxande kulturlandskapet blivit allt viktigare för arten.

Åtgärder behövs akut för att rädda kvar vitryggig hackspett i Sverige. I de få större landskap i landet där det finns förutsättningar för en häckande population behövs skydd av lämpliga miljöer samt restaurering och skötsel för att behålla skogar med ett stort lövinslag. Utsättningar av ungar uppfödda i fångenskap minskar risken att den försvinner från landet innan åtgärderna har fått effekt.

Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6770-0
Utgiven
‎4‎/‎30‎/‎2017
Sidor
77