Publikation

Vägledning om statusrapporter

Om publikationen

Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter gällande industriutsläppsverksamheter är avsedd att användas av såväl tillsyns- och prövningsmyndigheter som verksamhetsutövare. Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets tidigare utkast till vägledning om statusrapport från oktober 2013.

Verksamhetsutövare som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna ska upprätta en statusrapport som redovisar föroreningssituationen i mark och grundvatten inom det område där en verksamhet bedrivs eller ska bedrivas. Statusrapporten ska beskriva nuläget i mark och grundvatten. När en verksamhet läggs ner ska statusrapporten användas som jämförelse och utgöra underlag för bedömning av om en betydande förorening har uppstått.

Det finns undantag från kravet på statusrapport. De verksamheter där det endast är liten risk för att verksamheten ska medföra en föroreningsskada omfattas inte av kravet.

Framtagandet av statusrapporter följer en stegvis process som överensstämmer med hur man i Sverige sedan tidigare har tagit fram underlag för bedömning av föroreningssituationen inom ett område. Rapporten beskriver de totalt åtta steg som ska utföras för att utreda om en statusrapport krävs, ta fram underlag till en statusrapport samt skapa själva rapporten.

ISBN
978-91-620-6688-8
Utgiven
‎8‎/‎1‎/‎2015
Sidor
35
Omslag till 978-91-620-6688-8