Publikation

Åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved

Äldre död tallved i naturskogsmiljö på Vitberget, Umeå i Västerbotten.

Om publikationen

  • Gulfläckig praktbagge (Buprestis novemmaculata) sårbar (VU)
  • Hårig blombock (Pedostrangalia pubescens) sårbar (VU)
  • Raggbock (Tragosoma depsarium) sårbar (VU)
  • Skrovlig flatbagge (Calitys scabra) nära hotad (NT)
  • Stubbfuktbagge (Cryptophagus lysholmi) sårbar (VU)
  • Tallbarkbagge (Bothrideres contractus) starkt hotad (EN)

Detta åtgärdsprogram omfattar sex skalbaggar vars utveckling sker i olika typer av äldre död tallved. Tre av programmets arter har sin huvudsakliga förekomst i sydöstra delen av landet, två förekommer spritt över större delen av landet och en av arterna har sin huvudförekomst i norra Sverige.

Programmets arter hotas av habitat- och substratförlust kopplade till modernt skogsbruk, men även genom att skog i skyddade områden blir allt mörkare på grund av naturlig igenväxning. Arterna gynnas av tillgången på solexponerad, långsamväxande och brandskadad ved, men sådan ved nyproduceras i alldeles för liten omfattning. Genom att populationerna av arterna ofta är små, och i de flesta fall starkt isolerade, krävs snara och ibland omfattande åtgärder i direkt anslutning till befintliga populationer för att hindra utdöenden.

Naturvårdsbränning och skogsbrand har visat sig vara mycket positivt för flera av programmets arter. Restaurering av tallskog genom bränning är troligen det effektivaste sättet att gynna dessa arter. Sådan naturvårdsbränning föreslås därför öka i omfattning och i högre grad lokaliseras till särskilda trakter med förekomst av brandgynnade arter. Som en akut åtgärd bör röjning och skapande av död ved ske vid vissa särskilt värdefulla förekomster.

Information till markägare är viktig så att mer grov tallved lämnas kvar, särskilt nära förekomster av de aktuella arterna. I brukad skog i trakter med kända förekomster bör Skogsstyrelsen verka för skydd av mindre områden samt genom rådgivning och ekonomisk bidrag stimulera till skötsel som gynnar programmets arter.

Länsstyrelsen i Värmlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-6629-1
Utgiven
‎4‎/‎30‎/‎2014
Sidor
92
Författare
Lars-Ove Wikars
Omslag publikation.