Publikation

Åtgärdsprogram för violett guldvinge

(Lycaena helle)
Hona av violett guldvinge på skvattram.

Om åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet har förlängts i sin nuvarande form och gäller fram till 2023.

Violett guldvinge (Lycaena helle) är en dagfjärilsart som i den svenskan rödlistan 2010 klassas som starkt hotad (EN). Violett guldvinge hade fram till 1970-talet en stor utbredning i Sverige från Svealand i söder ända upp till Abisko i Torne lappmark.

Idag är arten kanske försvunnen från Svealand och med säkerhet endast känd från södra Härjedalen till Norrbotten, med mycket glesa förekomster. Violett guldvinge är knuten till ormrot som värdväxt och hör hemma i ogödslade, art- och blomrika miljöer som hävdas eller har hävdats enligt äldre traditionella metoder. Tillbakagången av arten kan till stor del härledas till förändringar av jordbruket med intensivare utnyttjande av jordbruksmarken eller nedläggning som följd.

Merparten av dagens förekomster ligger runt Storsjön i centrala delen av Jämtland. Där förekommer violett guldvinge på kalkrika marker, exempelvis i rikkärr, som är stabilare i vegetationen och inte växer igen i samma omfattning som ängs-och betesmarker. De viktigaste åtgärderna är information och rådgivning till markägare och brukare samt restaurering och återupptagen hävd på marker där violett guldvinge förekommer.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter

Länsstyrelsen i Jämtlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-6603-1
Utgiven
‎1‎/‎31‎/‎2014
Sidor
56
Författare
Mats Lindeborg
Omslag publikation.