Publikation

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Containrar på lastkaj.

Om publikationen

Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller är avsedd att användas som stöd i tillsyns- och prövningsärenden enligt miljöbalken. Användningsområdet omfattar miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter med liknande ljudkaraktär samt tekniska installationer. Riktvärden i form av ljudnivåer anges som utgångspunkt för bedömning av immissionsvärden vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. Anvisningar för tillsyn vid ny bostadsbebyggelse anges liksom vägledande ljudnivåer för friluftsområden.

Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd Riktlinjer för externt industribuller, RR 78:5 samt övergångsvägledningen Buller från industrier.

ISBN
978-91-620-6538-6
Utgiven
‎4‎/‎1‎/‎2015
Sidor
22
Omslag till 978-91-620-6538-6