Publikation

Efterbehandlingsansvar

En vägledning om miljöbalkens regler och rättslig praxis

Om publikationen

I denna vägledning tar vi upp miljöbalkens bestämmelser om förorenade områden och redogör för den praxis som har utvecklats på området. I många fall är det inte enkelt att avgöra vem som är ansvarig för föroreningen och den som tillsynsmyndigheten kan kräva bekostar utredning och efterbehandling av det förorenade området.

Målet är att utredningar och efterbehandlingar som bekostas av de ansvariga ska bli fler. Då kan statens kostnader för att ta hand om föroreningar där ansvar saknas minska i framtiden.

Huvudregeln i miljöbalken är att den ansvarige är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat en förorening. Ibland kan även en fastighetsägare bli ansvarig.

Vår vägledning vänder sig främst till tillsynsmyndigheterna och är utformad för att användas som uppslagsbok och referenslitteratur för de regler och den praxis som idag finns på området. Vägledningen ger inte alla svar och en del uppgifter kan också komma att bli inaktuella med tiden eftersom både kunskap och praxis fortsätter att utvecklas. Vägledningen har under 2006 varit ute på remiss och kallades då [Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning].

 

 

ISBN
978-91-620-6501-0
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2012
Sidor
126
Hinnelsblå