Publikation

Åtgärdsprogram för svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker

Djävulssopp (Boletus satanas) Sötdoftande spindling (Cortinarius suaveolens) Blomspindling (Corinarius odoratus)
Djävulssopp, Boletus satanas.

Om publikationen

Svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker är en benämning på en mycket exklusiv grupp svampar med högt ställda krav på sina växtplatser. De är värmegynnade, kalkrävande, beroende av både skoglig kontinuitet och hävd. De speciella kraven gör att de har mycket begränsade möjligheter till nyetableringar. Hävden får inte vara för intensiv eller för svag. Det är också ändrad markanvändning som är den största orsaken till arternas tillbakagång.

De främsta växtplatserna i Sverige utgörs av betade mosaikartade utmarksområden i Mittlandsskogen på Öland samt i lövängsmiljöer på Gotland, där i båda fallen arternas krav på ljusinstrålning, gynnsamt lokalklimat samt värdträd på kalkrik mark tillfredställs. Programmet pekar särskilt ut de tre arterna djävulssopp Boletus satanas, blomspindling Cortinarius odoratus samt sötdoftande spindling C.suaveolens. Dessa arter förekommer endast i exklusiva biotoper. I samma livsmiljöer återfinns en lång rad följearter vilket visar på att lokalerna utgör ”Créme de la créme” av europeiska ädellövshabitat för svampar.

Ingår i serien Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-5950-7
Utgiven
‎2‎/‎28‎/‎2009
Sidor
65
Författare
Tommy Knutsson
Omslag publikation.