Publikation

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten - Handbok 2010:1

Om publikationen

Denna handbok är vår vägledning för att underlätta återvinningen av avfall i anläggningsarbeten på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt.

Här hittar du den lagstiftning som berörs vid återvinning av avfall i anläggningsarbeten och hur miljömålen berörs. Vi beskriver vilken kunskap om avfallen som är väsentlig vid återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Vi förklarar hur handläggningen av sådana ärenden där avfall återvinns kan gå till.

I handboken anger vi en nivå för när vi anser att föroreningsrisken är mindre än ringa. Då behövs ingen anmälan till kommunen. Nivåerna anges som både halter i avfallet och utlakning från avfallet. Vi förklarar även de principer och förutsättningar som legat till grund för nivåerna. De kan användas som stöd vid bedömningen om det till exempel finns andra ämnen i avfallet än de vi har tagit upp.

Handboken vänder sig främst till operativa tillsynsmyndigheter, men även till tillståndsprövande myndigheter som hanterar frågor om användning av avfall i anläggningsarbeten. Men det är avfallsproducenten, verksamhetsutövaren eller ibland fastighetsägaren, som har ansvar för att både känna till sitt avfall och ansvara för att användningen inte skadar människor eller miljö. Därför önskar vi att handboken även kommer att användas och uppskattas av dessa aktörer.

Handboken är vägledande och inte rättsligt bindande.

ISBN
978-91-620-0164-3
Utgiven
‎1‎/‎14‎/‎2010
Sidor
151
Omslag publikation