Publikation

Åtgärdsprogram för strandsandjägare

(Cicindela maritima)
Strandsandjägare vid Klarälven.

Om publikationen

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är vägledande dokument för viktiga aktörers samordnade arbete med bevarandeinsatser. Detta åtgärdsprogram syftar till att strandsandjägare (Cicindela maritima) skall uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus, men programmet torde även gynna en rad andra arter med liknande miljökrav. Strandsandjägaren förekommer på sandstränder vid vattendrag och kustdynområden. De fullbildade skalbaggarna är bundna till torr, rörlig, vegetationslös sand nära vattnet, medan larverna kräver tämligen fuktig, hårt packad finsand. De största hoten mot arten och dess livsmiljö antas vara reglering av vattendrag, trampslitage och friluftsliv samt igenväxning. Dessa faktorer antas ha lett till att arten gått tillbaka och helt försvunnit från en rad lokaler. För att vända trenden och för att få bättre kunskap om arten föreslås forskning, regelbundna inventeringar, habitatrestaurering, informationsinsatser, och kortväga spridningsförsök med individer från stabila populationer. Detta åtgärdsprogram gäller perioden 2005-2010. Därefter ska vidtagna åtgärder följas upp, resultat utvärderas och programmet omprövas.

Länsstyrelsen i Värmlands län ansvarar för den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet.

ISBN
978-91-620-5508-9
Utgiven
‎9‎/‎30‎/‎2005
Sidor
54
Författare
Sven-Åke Berglind
Omslag publikation.