Publikation

Åtgärdsprogram för gullrisbock

Phytoecia nigricornis

Om publikationen

Gullrisbock, (Phytoecia nigricornis), är en långhorning som är 7-12 mm lång med nästan lika långa antenner. Larvutvecklingen är ettårig och sker i översta rotdelen på gullrisplantan. Den fullvuxna larven övervintrar i rothalsen på växten och förpuppar sig i maj. Den nykläckta skalbaggen påträffas sittande på framväxande färska blad, främst i början av juni.

Gullrisbocken lever i Sverige på nordgränsen av sin utbredning och är i landet endast påträffad på gullris (Solidago virgaurea) på varma, öppna och torra marker. Sentida fynd av arten är få och den har bara hittats på några få lokaler i norra Skåne, västra och mellersta Blekinge. Arten kan vara förbisedd.

Eftersom så få fynd har gjorts är artens krav på livsmiljö dåligt kända. Först när aktuell utbredning har kartlagts och det finns bättre kunskap om artens ekologi kan andra åtgärder för att gynna arten preciseras.

Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter.

Uppdaterad åtgärdstabell för gullrisbock, 2016 – 2019

Programmet har redovisats till Naturvårdsverket, som beslutat att förlänga programmet till och med 2019 med uppdatering av åtgärdstabellen.

Rapporten innehåller mål samt en kortfattad presentation av angelägna åtgärder under tiden 2016–2019 för att artens bevarandestatus i Sverige ska kunna förbättras. 

Uppdaterad åtgärdstabell för gullrisbock, 2016 – 2019 (pdf 110 kB)

ISBN
978-91-620-6583-5
Utgiven
‎7‎/‎1‎/‎2012
Sidor
23
Författare
Sven G Nilsson.
Omslag publikation