Vägledning

Strandskydd

Upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen får upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. En förutsättning är att områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är liten.

Den här vägledningen innehåller texter från den av riksdagen antagna propositionen 2013/14:214 samt Naturvårdsverkets kommentarer.

Sidan vänder sig till

Vägledningen vänder sig i första hand till handläggare på länsstyrelser och kommuner.

Bra att veta

Bestämmelsen infördes 2014 i 7 kap 18 § miljöbalken.

Hur definieras en liten sjö och ett litet vattendrag?

En liten sjö är omkring 1 ha eller mindre och ett litet vattendrag är omkring 2 m eller smalare. Bedömning görs i varje enskilt fall. Länsstyrelsernas fastställande av sjöarnas och vattendragens storlek måste ske utifrån det som vid en förnuftigt avvägd bedömning får anses utgöra normala förhållanden. (s 19, 20, 24, prop. 2013/14:214)

Naturvårdsverkets kommentar

I första hand bör kartunderlag kunna användas. Om det inte går att fastställa på annat sätt får länsstyrelsen bedöma förhållandena på plats.

För ett och samma område kan strandskydd gälla dels på grund av en liten sjö eller ett litet vattendrag, dels på grund av en närliggande stor sjö eller ett närliggande stort vattendrag. Den nya punkten kan inte användas för undantag från det strandskydd som följer av den stora sjön eller det stora vattendraget. (s 23)

Vad betyder liten betydelse för strandskyddets syfte?

Det ska vara fråga om sådana områden där strandskyddet redan i dag måste anses omotiverat för upprätthållandet av de syften det har att skydda. Det kan således vara fråga om områden vid små sjöar och vattendrag som inte hyser några betydande naturvärden och som inte heller fyller någon funktion av betydelse för det rörliga friluftslivet. (s 20, prop. 2013/14:214)

Eftersom det är fråga om irreversibla åtgärder är det viktigt att länsstyrelserna noga utreder om förutsättningarna för ett upphävande är uppfyllda innan beslut fattas. Det måste vara fråga om tydliga bedömningar av vad liten betydelse innebär och att det rör sig om områden som har liten betydelse för strandskyddets syften (s 21). Bedömningen av vad ”liten betydelse” innebär måste vara tydlig och det måste klarläggas att det rör sig om områden som har liten betydelse för strandskyddets syften (s 24).

Naturvårdsverkets kommentar

Inför ett beslut behöver det finnas en dokumentation av växt- och djurlivet samt områdets betydelse för friluftslivet.

Man bör inte upphäva strandskyddet i ett område

  • som dessutom är skyddat på annat sätt genom kapitel 7 i miljöbalken (naturreservat, biotopskydd etc.)
  • där det finns fridlysta arter eller arter som finns upptagna i Artskyddsförordningen (2007:845)
  • som finns i bilaga 2, 3 och 4 till förordningen om områdesskydd (1998:1252)
  • som är av riksintresse för naturvård eller friluftsliv enligt kapitel 3 och 4 i miljöbalken
  • där det finns anläggningar eller anordningar för friluftslivet
  • som är tättbebyggt och där det finns mindre vattendrag och mindre sjöar. Här har vattendrag och sjöar stor betydelse för strandskyddets båda syften just eftersom de är så få.

Naturvårdsverkets handbok 2009:4 innehåller förslag till arbetsgång som kan vara tillämplig, checklistor för beslut och exempel på underlag för att bedöma ett områdes värden för friluftsliv och växt- och djurliv.

Hur definieras området i ett beslut om upphävande?

Det ska finnas en karta. Vid varje beslut om upphävande krävs också att länsstyrelsen tydligt avgränsar det område för vilket strandskyddet upphävs (s 21, 24, prop. 2013/14:214).

Naturvårdsverkets kommentar

Kartan behöver vara så tydlig att det går att förstå vilket område upphävandet gäller, till exempel genom att koordinaterna för områdets brytpunkter skrivs ut.

Kan man upphäva strandskyddet i högexploaterade områden?

I den prövning som länsstyrelsen gör i varje enskilt fall ingår att ta hänsyn även till dessa aspekter. Förutsättningarna för att ett område ska bedömas ha endast liten betydelse för tillgodoseendet av strandskyddets syften måste typiskt sett anses vara större i områden utanför tätbebyggda områden och gles- och landsbygdsområden med god tillgång på orörda stränder än i sådana områden där tillgången på strandnära områden är liten. En prövning måste ske i varje enskilt fall. (s 21, prop. 2013/14:214)

Kan man upphäva strandskyddet i delar av ett område?

Inget hindrar att man endast upphäver strandskyddet till en viss del av strandskyddsområdet, t.ex. intill ett visst avstånd från strandlinjen (s 21, prop. 2013/14:214).

Om betydelsen för strandskyddets syften är liten i hela det strandskyddade området bör upphävandet gälla hela området. Om förutsättningarna för ett upphävande emellertid endast finns i delar av det strandskyddade området, bör upphävanden kunna gälla just dessa delar. Typiskt sett kan det således bli mer vanligt att upphävanden kommer ifråga för områden längre från strandlinjen än just i själva strandzonen. (s 24)

Naturvårdsverkets kommentar

Ett upphävande av skyddet i en del av ett strandskyddsområde förutsätter att man först har konstaterat att det rör sig om en liten sjö eller ett litet vattendrag.

Ska man lämna zoner för fri passage?

Kravet enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken på att lämna zoner för fri passage och bevarande av goda livsvillkor närmast strandlinjen gäller även för de upphävanden som sker vid liten sjö eller litet vattendrag (s 20, prop. 2013/14:214).

Naturvårdsverkets kommentar

När bestämmelsen är tillämplig innebär den att ett upphävande ska utformas så att det inte omfattar ett område för fri passage och goda livsvillkor för växt- och djurlivet.

Handbok: Planering och prövning inom strandskydd

Handboken är avsedd som vägledning för länsstyrelsers och kommuners arbete med strandskydd - en uppslagsbok inom planering och prövning.

Handbok: Utvidgat strandskydd

Vägledningen ska ge länsstyrelserna stöd och riktning i hur arbetet, gällande översynen av utvidgade strandskyddsområden, kan genomföras. Även lämplig att använda vid nya beslut om utvidgade strandskyddsområden.