Stöd och information

Förpackningar

Hopvikta pappkartonger

Marknadsdrivet system för materialåtervinning

Stöd till dig som ska anmäla att du vill driva ett marknadsdrivet system för materialåtervinning och för dig som vill anlita en aktör som driver ett sådant system.

Från den 1 januari 2024 får endast den som driver ett marknadsdrivet system för materialåtervinning samla in utsorterat förpackningsavfall som producerats i samband med en verksamhet. Den som avser att driva ett marknadsdrivet system för materialåtervinning ska anmäla det till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket prövar om anmälningsplikten enligt 7 kap. 13 och 15 §§ förpackningsförordningen är uppfylld. Du kan anmäla ett marknadsdrivet system för materialåtervinning till Naturvårdsverket från den 1 november 2023. 

Sidan vänder sig till

Dig som avser att driva ett marknadsdrivet system för materialåtervinning och för dig som vill anlita en sådan aktör. 

Bra att veta

Marknadsdrivet system för materialåtervinning är ett nytt begrepp som har införts i 1 kap. 8 § förpackningsförordningen. Begreppet omfattar de aktörer som har organisatoriska, tekniska eller finansiella arrangemang som drivs på marknadsmässig grund och som säkerställer att förpackningsavfall från verksamheter återvinns. 

Om marknadsdrivet system för materialåtervinning

I dag finns det privata avfallsentreprenörer som erbjuder flerbostadshus och verksamheter möjligheten att samla in hushållens och verksamheternas förpackningsavfall. Från den 1 januari 2024 får endast kommuner samla in förpackningsavfall från hushåll samt från samlokaliserade verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserade med hushållens och som valt kommunal insamling.

Verksamheter får lämna sitt utsorterade förpackningsavfall till marknadsdrivna system för materialåtervinning. Det innebär att de privata avfallsentreprenörer som avser att bedriva en verksamhet som innebär insamling av utsorterat förpackningsavfall från verksamheter måste anmäla detta till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket prövar om anmälningsplikten är uppfylld.

För att anmälningsplikten ska anses vara uppfylld måste det marknadsdrivna systemet uppfylla ett antal kriterier enligt nedan.

Krav för ett marknadsdrivet system för materialåtervinning

Ett marknadsdrivet system för materialåtervinning får samla in utsorterat förpackningsavfall som har producerats i samband med en verksamhet om insamlingen ger en materialåtervinning eller annan återvinning av det aktuella förpackningsavfallet som är åtminstone likvärdig med producentansvarsorganisationernas.  

Den som driver ett marknadsdrivet system för materialåtervinning ska ha organisatoriska, tekniska eller finansiella arrangemang som drivs på marknadsmässig grund och som säkerställer att förpackningsavfall från verksamheter återvinns.  

För att materialåtervinning eller annan återvinning ska kunna anses som likvärdig producentansvarsorganisationernas är förutsättningen att den som driver systemet säkerställer att materialåtervinning eller annan behandling sker genom att själv behandla avfallet eller genom att lämna avfallet till producentansvarsorganisationernas mottagningsplatser.  

Viktigt datum

För att kunna driva ett marknadsdrivet system för materialåtervinning från den 1 januari 2024 ska du anmäla det till Naturvårdsverket efter den 1 november 2023 och invänta ett beslut från Naturvårdsverket om att anmälningsplikten är uppfylld.

Rapportera

Den som samlar in verksamhetens avfall i ett marknadsdrivet system för materialåtervinning ska varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket. 

Vilka uppgifter som systemet ska rapportera in framgår av 11 kap. 5 och 8 §§ förpackningsförordningen. 

Viktigt datum

Senast den 31 mars varje år ska den som samlar in verksamhetens avfall i ett marknadsdrivet system för materialåtervinning lämna uppgifter till Naturvårdsverket. Denna rapportering tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2024.

Uppgifter som ska rapporteras till Naturvårdsverket är det förpackningsavfall som hanterats, specificerat i förpackningsmaterial, som under det närmast föregående kalenderåret har

      a) samlats in och behandlats i Sverige, 

      b) samlats in utanför Sverige och behandlats i Sverige, 

      c) samlats in i varje kommun, 

      d) samlats in i Sverige och transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för behandling, och 

      e) samlats in i Sverige och exporterats till ett land utanför EES för behandling. 

För varje förpackningsmaterial ska anges hur stora avfallsmängder som är kommunalt avfall. 

En beräkningspunkt är den punkt där förpackningsavfallsmaterial går in i det materialåtervinningsförfarande varigenom avfallet upparbetas till produkter, material eller ämnen som inte är avfall, eller den punkt där avfallsmaterialen upphör att vara avfall till följd av ett förberedande förfarande innan de upparbetas. 

Beräkningspunkter för materialåtervinning för respektive materialslag

Glasförpackningar: Sorterat glas som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det går in i en glasugn eller till produktion av filtermedier, slipmaterial, glasfiberisolering och byggnadsmaterial.

Metallförpackningar : Sorterad metall som inte genomgår ytterligare bearbetning innan den går in i ett smältverk eller en masugn.

Pappersförpackningar/kartong: Sorterat papper som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det går in i en massaprocess. 

Plastförpackningar: Plast som separerats efter polymerer och inte genomgår ytterligare bearbetning innan den går in i ett pelleterings-, extruderings- eller formgjutningsförfarande. 

Plastflingor som inte genomgår ytterligare bearbetning innan de används i en slutprodukt.

Träförpackningar: Sorterat trä som inte genomgår ytterligare bearbetning innan det används för tillverkning av spånskivor eller andra produkter.  Sorterat trä som går in i ett komposteringsförfarande.

Kompositförpackningar och förpackningar som består av flera olika material:  Plast, glas, metall, trä, papper och kartong samt andra material som härrör från behandling av kompositförpackningar eller förpackningar som består av flera olika material, som inte genomgår ytterligare bearbetning innan de når den beräkningspunkt som fastställts för det specifika materialet.

Aktörer som omfattas av producentansvar för förpackningar har olika former av rapporteringskrav. Vilka uppgifter som ska lämnas skiljer sig åt beroende på vilken typ av aktör du är. Producenter och producentansvarsorganisationer lämnar exempelvis olika uppgifter. 

Bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas av vem finns i elfte kapitlet i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Vidare så preciserar Naturvårdsverket i sina föreskrifter (NFS 2020:8) vilka uppgifter som ska lämnas.

Vissa bestämmelser i den upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande 

Vissa delar av den upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande. Av relevans för den årliga rapporteringen är att bestämmelsen i 31 § 1 i den upphävda förordningen gäller för uppgifter som avser tiden till och med den 31 december 2023. Det innebär att det är förpackningsproducenten som har ansvar för att: 

Det till Naturvårdsverket lämnas uppgifter om resultatet av insamlingsverksamheten, återanvändningen, återvinningen och materialutnyttjandet samt andra förhållanden som rör bortskaffandet av utsorterade förpackningar.  

Skyldighet att lämna uppgifter på begäran till Naturvårdsverket  

På Naturvårdsverkets begäran ska de uppgifter som myndigheten behöver för att rapportera i enlighet med förpackningsdirektivet lämnas av 

 1.    en producent, 
 2.    en producentansvarsorganisation, och 
 3.    den som driver ett

  a) marknadsdrivet system för materialåtervinning,
  b) marknadsdrivet system för återanvändning, och
  c) annat system för återanvändning av förpackningar.  

Anmäla

Verksamheten med marknadsdrivet system för materialåtervinning kan starta när Naturvårdsverket meddelat att anmälningsplikten är uppfylld. Naturvårdsverket utvecklar en e-tjänst för anmälan som beräknas lanseras under hösten 2023.  

Följande information ska lämnas in:

 • namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns, skatteregistreringsnummer på den som avser att driva systemet. 
 • uppgift om i vilka kommuner systemet ska drivas. 
 • uppgift om de organisatoriska, tekniska eller finansiella arrangemang som säkerställer att förpackningsavfall från verksamheter återvinns. 
 • uppgift om hur kravet i 7 kap. 14 § första stycket 1 och andra stycket förpackningsförordningen avses uppfyllas. 

Viktigt datum

Om du vill driva ett marknadsdrivet system för materialåtervinning från den 1 januari 2024 ska du anmäla det till Naturvårdsverket efter den 1 november 2023.