Vägledning

Generations- och miljökvalitetsmål

Vägledning till myndigheter för arbetet med att genomföra, följa upp och beskriva arbetet för att nå generationsmål och miljökvalitetsmål i det svenska miljömålssystemet.

Sidan vänder sig till

Statliga myndigheter som i sina instruktioner har i uppdrag att verka för att det generationsmål och de miljökvalitetsmål för miljöarbetet som riksdagen har fastställt uppnås.

Systematiskt arbete

Naturvårdsverket har tillsammans med 25 nationella myndigheter och länsstyrelserna regeringens uppgift att verka för att Sveriges miljömål uppnås. För att fullgöra uppgiften, som finns i myndigheternas instruktioner, behövs ett systematiskt arbete med bland annat en återkommande analys av verksamhetens påverkan på miljön, mål för arbetet och en ändamålsenlig planering.

Regler för resultatredovisning av uppgifter i instruktionen finns i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och i föreskrifter från Ekonomistyrningsverket (ESV). ESV har även meddelat allmänna råd till reglerna om resultatredovisning.

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd

Verktyget är miljöledning

Verktyget för ett systematiskt miljöarbete är myndighetens miljöledningssystem. 187 statliga myndigheter ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet. Hänsyn ska tas till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan. Det framgår av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Enligt förordningen ska myndighetens miljöpolicy och interna miljömål bidra till en hållbar utveckling och till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

Vägledning om miljöledning i staten

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Förordningen om miljöledning i staten ses över

Regeringen ger uttryck för vikten av myndigheternas miljömålsarbete i uppdraget till Naturvårdsverket att se över förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. I uppdraget slås fast att ”Myndigheterna har en viktig roll i arbetet för att nå de nationella miljömålen och i arbetet med att bidra till genomförandet av miljödimensionen i FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg som bidrar till att myndigheterna kan strukturera, effektivisera och ständigt förbättra sitt miljöarbete.” 

Kopplingar till Agenda 2030 och andra uppdrag

Det finns flera uppdrag till Naturvårdsverket och andra myndigheter som har en nära koppling till uppdraget att verka för att miljömålen uppnås. Ett är Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen. Sveriges miljömål beskriver vilka utmaningar som finns på den nationella nivån för den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. I jämförelse med de globala hållbarhetsmålen är de svenska miljömålen mer preciserade vad avser den miljökvalitet som krävs för en god miljö. 

Årlig nationell uppföljning av Sveriges miljömål

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål

Uppdraget att utveckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet

Bakgrund

I Naturvårdsverkets instruktion under paragraf 2, stycke 1 står att Naturvårdsverket inom miljömålssystemet ska vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförande och uppföljning. I paragraf 3 står att Naturvårdsverket ska vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete.

Vägledningen publicerades första gången i mars 2016.