Vägledning

Strategisk miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Drönarbild över svensk stad.

Nuläge och framskrivet nuläge

Vägledning om strategisk miljöbedömning där nuläget och det framskrivna nuläget är en beskrivning av det nuvarande tillståndet i miljön och hur det förväntas förändras i framtiden.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av strategiska miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

§

Lagstiftning

Lagstiftning

EU-direktiv om miljöbedömningar

EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

När det gäller området miljöbedömningar finns olika direktiv för planer och program respektive för verksamheter och åtgärder. För planer och program gäller det så kallade SMB-direktivet (se nedan). För verksamheter och åtgärder gäller MKB-direktivet med de ändringar som föreskrivs i Ändringsdirektivet (se nedan).

EU-direktiv för miljöbedömningar av planer och program

EU-direktiv för miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder

Tidigare regler om miljöbedömning

Bestämmelser

I 6 kap. 11 § 3 a miljöbalken anges att en miljökonsekvensbeskrivning i den strategiska miljöbedömningen ska innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs. Detta framskrivna nuläge brukar ofta kallas nollalternativ i miljökonsekvensbeskrivningen. Nollalternativ används vid en jämförelse mellan övriga alternativ som tas fram inom ramen för planen eller programmet eller i miljöbedömningen.

I 6 kap. 11 § 3 b och c ställs krav på att redovisa befintliga miljöförhållanden och miljöproblem. Den strategiska miljöbedömningen behöver alltså även visa nuläget i de områden som kan komma att påverkas betydligt.

Nuläge och förväntad utveckling

Landskapet är föränderligt oavsett om det rör sig om obebyggd eller bebyggd miljö. Nulägesbeskrivning och nollalternativ är därför ögonblicksbilder av förhållanden som förändras med tiden. Detta blir särskilt tydligt i långsiktiga planer. För dessa kan omgivningsförhållanden förändras på grund av exempelvis klimatrelaterade förändringar, nya styrmedel, nya mål, påverkan från omvärlden och behov av att relatera till förslag och konsekvenser av andra planer och program.

När det gäller nuläget bedömer Naturvårdsverket att det är de rådande miljöförhållandena inom det geografiska område som planen eller programmet omfattar som ska beskrivas. En sådan beskrivning är viktig för att det ska gå att bedöma hur förslagen i planen eller programmet kommer att påverka omgivningen. Vid nulägesbeskrivningen ska därför planen eller programmet beakta antagna planer och program som den relaterar till.

För detaljplaner ska nulägesbeskrivningen förklara vilka gällande planer som är antagna i området där effekter kan väntas uppstå, samt vad dessa planer medger. Det betyder att även om en detaljplan inte är genomförd helt, eller endast delvis, behöver det framgå av nulägesbeskrivningen vad planen skulle innebära om den vore fullt genomförd. Detta är viktigt för att kumulativa effekter ska kunna bedömas på ett korrekt sätt. Planer som inte är antagna ska inte redovisas i nulägesbeskrivningen.

Nollalternativet, eller det framskrivna nuläget, är en beskrivning av hur det nuvarande tillståndet i miljön förväntas förändras i framtiden om planen eller programmet inte antas och genomförs. Naturvårdsverket bedömer att nollalternativet bör beskriva sådant som kan förutses utifrån gällande förutsättningar på platsen eller i området, såsom miljöförhållanden, gällande planer och klimatförändringar.

Av miljökonsekvensbeskrivningen bör det tydligt framgå vilka planer och program som beaktats vid bedömningen av nuläge och framtida miljöförhållanden så att läsaren kan förstå vad som ingår i olika effektbedömningar och jämförelser mellan alternativ.

Geografiska informationssystem (GIS) och scenarioteknik är bra stöd i att analysera och beskriva ett framskrivet nuläge.

Se även:

Geografisk information (GIS) i miljöbedömningar

Klimat i miljöbedömningar

Kumulativa effekter

Mer information