Vägledning

Specifik miljöbedömning – kapitel 6 miljöbalken

Byggnadskranar.

Ekosystemtjänster i miljöbedömningar

Enkla tips och exempel för att integrera ekosystemtjänstperspektiv i miljöbedömning.

Sidan vänder sig till

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, konsulter och andra aktörer som berörs av specifik miljöbedömning enligt kapitel 6 miljöbalken.

Bra att veta

Naturvårdsverket vägleder om miljöbedömningar enligt kapitel 6 miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen (2017:966). Läs mer under avsnittet omfattning och struktur.

Så kan ekosystemperspektivet integreras i miljöbedömning

Om det i miljöbedömningen framkommer att miljöeffekter på ekosystem kan uppstå ska effekter på ekosystemtjänster bedömas och beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

Naturvårdsverket har tagit fram en förenklad vägledning om hur ekosystemtjänstperspektivet kan integreras i miljöbedömning.

Vi har delat upp vägledningen i miljöbedömning för verksamheter och åtgärder respektive miljöbedömning för planer och program.

Ekosystemtjänster i specifik miljöbedömning (för verksamheter och åtgärder (pdf 1,23 MB)

Ekosystemtjänster i strategisk miljöbedömning (för planer och program, pdf 1,36 MB)

Förbättra och bredda miljöbedömningen med ekosystemtjänster

Det är viktigt att tidigt i miljöbedömningen ha ett ekosystemtjänstperspektiv eftersom det kan synliggöra värden som inte alltid framgår av skriftliga planeringsunderlag exempelvis kommunala grönplaner, genomförda inventeringar eller sammanställningar av juridiskt skyddade områden. Det kan till exempel gälla värden knutna till vardagslandskapet.

Ekosystemperspektiv kan visa på samband i tid och rum mellan mänskliga aktiviteter, påverkan på miljön och påverkan på mänskligt välbefinnande. Att synliggöra sådana samband tidigt sparar tid och kan minska risken för besvärliga omtag i processen.

Kommunikation kring ekosystemtjänster har också potential att få fler människor att komma till tals och känna sig delaktiga i miljöbedömning och beslutsprocess.

Vi har samlat ett par exempel som visar hur olika aktörer har lyft in ekosystemtjänstperspektivet i miljöbedömning. Exemplen är framtagna med de regler för miljöbedömning som gällde fram till den 1 januari 2018, varför äldre processbegrepp etc. används i exemplen.

Goda exempel: Processen specifik miljöbedömning (för verksamheter och åtgärder)

Beslut om betydande miljöpåverkan
Redovisning i miljökonsekvensbeskrivning för verksamhet

Ekosystemtjänster kan beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen - antingen invävt i redovisning av olika miljöaspekter eller som separat avsnitt. Detta exempel visar på en relativt enkel separat redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen.

Utsnitt som visar exemplet (pdf 100 kB)

Hela dokumentet som exemplet är hämtat från MKB-dokument för gruppstation för vindkraft vid Rödene (pdf 5 MB)

Yttrande över ansökan med miljökonsekvensbeskrivning

I yttrande under samrådsskedet eller efter kungörelse av ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kan ekosystemperspektivet lyftas av berörda.

Utsnitt som visar exemplet (pdf 200 kB)

Hela dokumentet som exemplet är hämtat från Nacka kommuns yttrande angående vattenverksamhet inom befintligt våtmarksområde, Erstavik 25:1, Österviks kärr (pdf 150 kB)

Goda exempel: Processen strategisk miljöbedömning (för planer och program)

Kartläggning av ekosystemtjänster

Inledningsvis i miljöbedömning behövs en kartläggning, det vill säga att ekosystemtjänster identifieras. Flera kommuner har tagit fram geografiska kartläggningar av ekosystemtjänster. Detta exempel visar en kartläggning och inledande analys av ekosystemtjänster inför arbetet med översiktplan.

Utsnitt som visar exemplet (pdf 650 kB)

Hela dokumentet som exemplet är hämtat från Ekosystemtjänster i Uppsala kommun – en översiktlig kartläggning och analys, Underlag till kommande översiktsplan, 2015 (pdf 3 MB)

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Exempel på hur en kommun i sin mall för undersökning av detaljplans miljöpåverkan lyft in ekosystemtjänstfrågor med målsättning att tidigt och tydligt lyfta fram en plans möjliga påverkan på ekosystemtjänster.

Utsnitt som visar exemplet (pdf 355 kB)

Hela dokumentet som exemplet är hämtat från Undersökning av planens miljöpåverkan, Skellefteå kommun, Västerbottens län (pdf 190 kB)

Exempel på arbetssätt där undersökning om betydande miljöpåverkan av en detaljplan sker som en process under inledningen av planarbetet. Exemplet visar i en checklista olika miljöaspekters koppling till ekosystemtjänster.

Beskrivning av arbetssätt och utsnitt ur checklista med ekosystemtjänster (pdf 1 MB)

Avgränsningssamråd

Exempel på hur plan-/programupprättaren, i underlag för avgränsningssamråd, kan beskriva hur ekosystemtjänster kommer in i arbetet med miljöbedömningen.

Utsnitt som visar exemplet (pdf 160 kB)

Hela dokumentet som exemplet är hämtat från Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen, Havs- och Vattenmyndigheten 2015 (pdf 6 MB)

Samrådsyttrande över plan med miljökonsekvensbeskrivning

I yttrande under avgränsningssamråd, i samrådet av planen/programmet med miljökonsekvensbeskrivning kan ekosystemperspektivet lyftas av berörda.

Utsnitt som visar exemplet (pdf 270 kB)

Hela dokumentet som exemplet är hämtat från Naturskyddsföreningens yttrande om förslag till detaljplan för Årstafältet park, 2012 (pdf 95 kB)

Mer information