Tillsynsvägledning

Allmänna tillsynsfrågor med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset har Naturvårdsverket sammanställt frågor och svar när det gäller tillsyn enligt miljöbalken.

Sidan vänder sig till

Myndigheter med ansvar för tillsyn enligt miljöbalken.

Vilka restriktioner anser Naturvårdsverket gäller för tillsyn/kontroll inom vårt ansvarsområde?

Vi hänvisar i första hand till Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning. Många arbetsgivare, särskilt i storstadsregionerna, uppmuntrar till arbete hemma vilket påverkar tillsynen. Generellt finns anledning att överväga om planerade tillsynsbesök som innebär kontakt med andra kan utföras på annat sätt, till exempel via Skype, eller flyttas fram i tid.

Om besök ändå behöver genomföras bör Folkhälsomyndighetens råd kring avstånd med mera följas. Vidare kan antalet personer som deltar vid besöket hållas så lågt som möjligt. Lyhördhet för verksamhetsutövarens situation och förutsättningar är viktigt och avstämning rekommenderas inför varje besök på plats. Oanmälda besök bör endast ske vid indikation på allvarliga störningar eller pågående miljöbrott.

Vilka branscher/objekt/sakområden ska inte besökas?

Vissa anläggningar har en samhällsviktig funktion till exempel värmeverk, avloppsreningsverk och avfallsanläggningar med mera. För dessa är det lämpligt att extra noga överväga om tillsynsbesök kan ersättas med annan tillsyn.

Ska viss tillsyn prioriteras och i så fall vilken?

Som tillsynsmyndighet finns ofta möjlighet att ändra planerna för vilken tillsyn som ska genomföras och när den ska ske. Tillsynsmyndigheterna kan till exempel den kommande tiden genomföra tillsyn som inte innebär nära kontakt med människor och i större utsträckning använda möjligheten till Skype-möten och vid behov begära uppgifter skriftligt.

Tillsynsbesök på grund av incidenter, olyckor eller driftstörningar av betydelse är i första hand prioriterade.

Naturvårdsverket uppmuntrar tillsynsinsatser som skapar god dialog med verksamhetsutövare kring de risker för avvikelser kring egenkontroll, provtagningar, regelverk, villkor mm som kan bli följd av att personal är sjuka. Verksamheter som kan medföra betydande påverkan på människors hälsa och miljön i händelse av driftstörning bör särskilt stödjas genom tillsyn som stärker verksamhetens egenkontroll. Naturvårdsverket bedömer att kontakt och samtal med verksamhetsutövarna kring deras lägesbild och hur de hanterar situationen är att föredra framför inhämtande av underlag.

Hur kan tillsyn av industriutsläppsverksamheter anpassas till den rådande pandemin?

Frekvensen när det gäller genomförande av tillsynsbesök vid verksamheter som omfattas av industriutsläppsdirektivet regleras i miljötillsynsförordningen. Pandemin har påverkat tillsynen och medfört en eftersläpning av planerade tillsynsbesök.

En bedömning måste göras från fall till fall och i dialog med verksamhetsutövaren. Men det är angeläget att tillsynsbesök fortsatt utgör en del av tillsynen och att besöken planeras utifrån verksamhetens risk för påverkan på människors hälsa och miljön.

För att planera och genomföra tillsynsbesöken kan tillsynsmyndigheterna därför, gärna i dialog med verksamhetsutövaren beakta; 

  • Vad som är prioriterat att kontrollera, vilka möjligheter det finns att hålla avstånd i lokaler eller kring de delar av anläggningen som tillsynsmyndigheten vill granska vid besöket. Hur förutsättningar ser ut för att genomföra tillsynsbesöket utomhus respektive inomhus.
  • Att antalet representanter för bolaget och tillsynsmyndigheten minimeras vid ett tillsynsbesök.
  • Möjligheten att komplettera besöket med andra former/arbetssätt, till exempel digitalt möte i de delar av tillsynsbesöket där det inte finns möjlighet att skapa säkra förutsättningar.

Har verksamhetsutövare rätt att neka tillträde?

Nej, tillsynsmyndigheten har alltid rätt till tillträde. Med anledning av situationen med covid-19 är det dock extra viktigt att överväga behovet av att hävda rätten till tillträde. Allvarliga driftstörningar och misstanke om miljöbrott är exempel på situationer när tillsynsmyndigheten fullt ut ska genomföra sitt tillsynsuppdrag.

Har Naturvårdsverkets tagit fram försiktighetsmått riktade till tillsynspersonal?

Folkhälsomyndighetens råd gäller generellt i övrigt faller frågor om försiktighetsmått för personal på arbetsgivarens ansvar.

Ska avgifter tas ut på vanligt sätt?

En tillsynsavgift ska motsvaras av en motprestation. Det är naturligt att tillsynsintensiteten för en viss verksamhet kan variera mellan år varför det för fasta tillsynsavgifter är brukligt att beakta tillsynsinsatsen över en treårsperiod.

Med anledning av Covid-19 kan tillsynsmyndigheterna sätt att bedriva tillsyn komma att ändras men även tillsynens omfattning kan påverkas under en period. Varje tillsynsmyndighet, såväl kommuner som länsstyrelser, har möjlighet att i det enskilda fallet minska avgiften. Det är den enskilda myndigheten som bedömer om sådana skäl föreligger.