Vägledning

Regler för Klimatklivet

Bropelare

Ändringar i Klimatklivets bestämmelser

Ändringar införs i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen). Ändringarna börjar gälla den 18 januari.

Klimatklivet ges möjlighet att finansiera elproduktion från biogas

I och med ändringen kan Klimatklivet ge stöd till elproduktion från biogas som har producerats genom rötning om biogasen omvandlas till el i stationär motor.

Tidigare har Klimatklivet inte kunnat ge stöd till åtgärder som berättigar till elcertifikat. Eftersom systemet med elcertifikat upphör tas också hänvisningen till den bestämmelsen bort. Däremot införs en ny bestämmelse som innebär att investeringsstöd till anläggning för elproduktion bara får ges om elproduktionen sker i stationär motor och baseras på biogas som producerats genom rötning.

Nya beslutsvillkor krävs när Klimatklivet är en del av EU:s återhämtningspaket

Klimatklivet kommer till stor del att finansieras av EU-kommissionen inom ramen för NextGenerationEU, det vi brukar kalla EU:s återhämtningsfond.

Informera om EU-finansiering

Ett villkor till följd av EU-finansieringnen är att stödmottagaren ska informera om att åtgärden helt eller delvis finansieras av medel från Europeiska unionen genom NextGenerationEU.

Villkor bland annat om uppföljning och att bevara handlingar

Genom EU-finansieringen behövs även villkor som ger vissa EU-instanser och ekonomistyrningsverket rätt att följa upp, revidera och utvärdera stödet. De ska ha rätt att utföra kontroller och inspektioner samt begära in uppgifter av stödmottagaren, i de fall Naturvårdsverket inte har uppgifterna.

De nya villkor som följer av EU:s finansiering innebär även att den som tar emot stöd från Klimatklivet ska bevara fysisk och elektronisk dokumentation och styrkande handlingar om åtgärden under fem år. Det inkluderar statistik och dokumentation om finansiering. För stödbelopp på högst 60 000 euro behöver dokumenten bara sparas i tre år.

Det behövs nya och förändrade villkor med anledning av det nya regelverket. Det kan bli aktuellt med uppdateringar på vår webb och i våra beslut med anledning av detta.

Krav på samtycke till att vissa uppgifter blir offentliga

Det införs också krav på samtycke till att uppgifter i en ansökan ska få användas när Naturvårdsverket lämnar rapportering om beviljat stöd till EU-kommissionen. Om en stödmottagare som omfattas av kravet inte samtycker till offentliggörande kan stöd inte beviljas.

Vid statligt stöd till företag som prövas enligt EU:s gruppundantagsförordning ska Naturvårdsverket enligt artikel 9 redovisa vilka företag som mottagit

  • stöd som överstiger 500 000 euro
  • stöd till primär jordbruksproduktion som överstiger 60 000 euro eller
  • stöd till mottagare som är verksamma inom fiskeri- och vattenbrukssektorn som överstiger 30 000 euro.

Dessa uppgifter rapporteras redan. Skillnaden nu är att samtycke från sökande krävs.

Statsstödsrapporteringen kallas transparensredovisning och informationen blir allmänt tillgänglig via en webbsida som EU kommissionen administrerar.

Följande information, som ska lämnas vid rapporteringen, är direkt kopplat till sökande och åtgärden:

  • Stödmottagarens namn.
  • Stödmottagarens organisationsnummer.
  • Företagsstorlek när stödet beviljades.
  • Region där åtgärden ska genomföras.
  • Näringsgren eller ekonomisk sektor som stödmottagaren är verksam i.
  • Beviljat stöd.

Utöver detta ska även andra uppgifter redovisas som inte den sökande är lika berörd av, såsom beviljande myndighet och information om det politiska mål som stödet ska bidra till.