Vägledning

Beräkna klimatpåverkan

Fallna eklöv på hösten

Beräkna klimatpåverkan med emissionsfaktorer

När du vill beräkna vilken klimatpåverkan som en produkt eller tjänst ger upphov till, bör du använda emissionsfaktorer som har ett livscykelperspektiv. Då får du en helhetsbild av påverkan från konsumtionen.

För flertalet produkter har miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration, EPD) tagits fram, vilket visar på påverkan från specifika produkter. Beräkningarna baseras på internationella standarder och är tredjepartscertifierade, vilket innebär att de granskas av en oberoende, tredje part.

Generella emissionsfaktorer för produkter och tjänster finns att hitta på ett flertal ställen. Nedan hittar du emissionsfaktorer för några av de delar av vår livsstil som ger upphov till stora utsläpp.

Transporter

På din flygbiljett kan du se din klimatpåverkan eller så kan du använda ICAO:s flygutsläppkalkylator för att beräkna dina utsläpp. Observera att dessa utsläpp inte inkluderar den så kallade höghöjdseffekten, vilket innebär att dina utsläpp troligen är ungefär dubbelt så stora under längre flygresor. Det beror på att utsläpp på hög höjd ger upphov till kondensstrimmor och bildandet av kväveoxider, som också har en klimatvärmande effekt.

ICAO:s flygutsläppkalkylator

Du kan beräkna dina utsläpp av växthusgaser och jämföra dem med andra transportslag i beräkningsverktyget nedan. Beräkningsverktyget inkluderar utsläpp från drivmedlet ur ett livscykelperspektiv.

Beräkningsverktyg för transportutsläpp (xls 116 kB)

El, fjärrvärme och drivmedel

För fjärrvärme och drivmedel finns emissionsfaktorer bland annat hos Energiföretagen och Energimyndigheten. Emissionsfaktorer för den el du köper kan du hitta hos ditt elbolag.

Miljövärdering av fjärrvärme på Energiföretagens webbplats

Om hållbara bränslen på Energimyndighetens webbplats

Livsmedel  

Genomsnittlig klimatpåverkan från ett antal olika livsmedel presenteras i grafen nedan. Kött och ost är livsmedel som är kopplade till hög klimatpåverkan.

Textilier

Svenskarnas klädinköp gav 2017 en klimatpåverkan som motsvarar 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-eq) totalt över hela livscykeln. Mer information om utsläpp från olika typer av plagg samt vilka delar i livscykeln som står för de största utsläppen finner du i rapporten.

Rapport: Klimatdata för textilier (pdf 1 MB)

Övrig konsumtion kan också ge upphov till betydande utsläpp. För att få en helhetsbild över sin egen livsstils klimatpåverkan, finns andra beräkningsmetoder.

Sveriges konsumtionsbaserade klimatutsläpp

Vår konsumtionsbaserade klimatpåverkan är i snitt 9 ton koldioxidekvivalenter per person och år i Sverige. En stor del av våra konsumtionsbaserade utsläpp sker i andra länder, vid produktion och transport av de produkter som vi importerar och konsumerar.

Naturvårdsverket följer upp konsumtionsbaserade utsläpp i uppföljningen av generationsmålet. Det är större osäkerhet kring de konsumtionsbaserade utsläppen än de territoriella utsläppen, men utveckling kring måttet sker. Indikatorer har tagits fram för att följa upp klimatpåverkan från fem konsumtionsområden: Personbilsresor, Flygresor, Livsmedel, Bostadsbyggande och boende samt Textil.

Beräkna din egen klimatpåverkan

Om du vill beräkna vilken klimatpåverkan din livsstil ger upphov till så finns ett flertal beräkningsverktyg att välja mellan. Beräkningarna i modellerna använder dock grova antaganden och generella data vilket gör resultatet osäkert. Men verktygen ger en bild över hur stora utsläppen är, och innehåller till exempel jämförelser mot en ”medel-svensk” eller Parisavtalets klimatmålsnivå. Du kan även få tips på utsläppsminskande åtgärder anpassade till just din livsstil.

Klimatkalkylatorn på WWF:s webbplats

Energi- & Klimatrådgivningens Klimatvågen

IVL Svenska Miljöinstitutets Klimatkontot

Läs mer om vad du som privatperson kan göra för att minska din klimatpåverkan:

Hur kan jag minska min klimatpåverkan?