Vägledning

Träskyddsbehandling

Miljöproblem vid impregneringsanläggningar

Trä kan förstöras genom angrepp av bakterier, svampar eller olika levande organismer. Angreppen kan orsaka röta, missfärgning eller mekaniska skador på trä och genom att impregnera med träskyddsmedel får man ett skydd mot dessa angrepp.

Det finns det flera tänkbara miljöproblem vid impregneringsanläggningar som man måste beakta. Det är till exempel:

  • utsläpp av träskyddsmedel till mark och vatten samt 
  • hantering av spillbitar och överflödiga rester av träskyddsmedel. 
  • Rester av träskyddsmedel klassas som farligt avfall och träskyddsbehandlat virke ska alltid klassas som farligt avfall till dess motsatsen bevisats.

Klassning av farligt avfall

Gällande föreskrifter från Naturvårdsverket

Träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering, 2001:6

Träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp, 2001:7

Naturvårdsverket har beslutat att upphäva föreskrifterna NFS 2001:6 om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering samt NFS 2001:7 om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp. Föreskrifterna kommer att sluta gälla den 1 juli 2025. Naturvårdsverket arbetar för närvarande med att ta fram vägledning inom området, vägledningen planeras publiceras i god tid före det att föreskrifterna upphör att gälla.

Branschfaktablad Tryck- och vakuumimpregnering

Branschfaktabladet omfattar träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering. Det presenterar processer inom branschen och de åtgärder som kan vidtas för mindre miljöpåverkan. Bladet är från 1998 och inte uppdaterat efter Miljöbalkens införande men vi bedömer ändå att delar i faktabladet fortfarande är tillräckligt aktuella för att vara vägledande.

Branschfaktabladet Tryckimpregnering (pdf 5 MB).pdf

Mer information

Bekämpningsmedel

Med bekämpningsmedel avses enligt 14 kapitlet 4 § miljöbalken en bioteknisk organism, ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Biologiskt bekämpningsmedel

Biologiska bekämpningsmedel består av levande organismer som bekämpar en skadegörare (t.ex. insekter, ogräs eller växtsjukdomar) genom att begränsa skadegöraren på naturlig väg genom att parasitera, predera (äta) eller infektera denne. Ett biologiskt bekämpningsmedel kan innehålla antingen makroorganismer (nematoder, insekter eller spindeldjur) eller mikroorganismer (bakterier, virus eller svampar).  Makroorganismer är att betrakta som biotekniska organismer medan mikroorganismer kan ingå som verksamma ämnen i växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Bioteknisk organism

I 14 kapitlet 2 § miljöbalken definieras en bioteknisk organism som en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består av eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller spindeldjur.

Växtskyddsmedel 

Med växtskyddsmedel avses i huvudsak bekämpningsmedel som används för att skydda växter eller växtprodukter mot olika former av skadegörare. De används i huvudsak inom jordbruk, skogsbruk och för trädgårdsändamål.

Biocidprodukt

Med biocidprodukter avses i huvudsak bekämpningsmedel som används för att bekämpa organismer som är skadliga för människors och djurs hälsa samt som orsakar skada på egendom. Begreppet biocid­produkter kan innefatta väldigt olika produkter såsom desinfektionsmedel, träskyddsmedel och båtbottenfärger.  Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter är endast tillämpliga på träskyddsmedel som används för att bekämpa träskadeinsekter samt på råttskyddsmedel och bekämpningsmedel mot insekter och andra leddjur.

Pesticid

Pesticid är det engelska ordet för bekämpningsmedel och definieras inte i lagstiftningen.