Vägledning

Lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner

Vägledning om tillämpning av föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor. Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage.

Sidan vänder sig till

Kommuners och länsstyrelsers tillsynshandläggare och verksamhetsutövare som bedriver miljöfarliga verksamheter.

Bra att veta

Arbete med föreskriftsändringen pågår. Under tiden arbetet pågår gäller NFS 2017:5 i sin nuvarande form. Mer information längre ner på sidan.

Gällande föreskrifter från och med 1 juli 2018

Syftet med de nya föreskrifterna är framförallt en regelförenkling och arbetet har utförts i nära samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Förändringarna innebär att de tekniska kraven, installationskontroll och de periodiska kontrollerna kommer att styras enbart av MSB:s nya föreskrift (MSBFS 2018:3 som ersätter MSBFS 2014:5).

Tillsynsmyndigheten, som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, ska dock få en kopia av verksamhetsutövaren på utförda kontroller enligt MSB:s föreskrifter. Detta för att myndigheten ska ha kontroll över vilka cisterner som finns inom respektive kommuns område. Tillsynsmyndigheten ska också kunna ställa ytterligare krav med stöd av miljöbalken när så är lämpligt.

NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Tolkningshjälp för gällande föreskrifter

Det förslag till vägledning som skickades ut på remiss kan användas såsom tolkningshjälp av gällande föreskrifter.

Under det pågående arbetet med revideringen av föreskrifterna (se mer om detta nedan), har frågan om hur hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i lösa behållare förhåller sig till gällande föreskrifters tillämpningsområde ställts av både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Naturvårdsverket har gjort bedömningen att det trots pågående revideringsarbete är nödvändigt med ett särskilt förtydligande i frågan.

Kompletterande vägledning till NFS 2017:5 avseende frågan om lösa behållare kan anses utgöra cisterner (pdf 716 kB)

Samtidigt har nödvändiga justeringar skett i det tidigare remitterade förslaget till vägledning.

Förslag till vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) (pdf 512 kB)

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

MSB (före detta Räddningsverket) har regler för cisterner. Se vidare om brandfarliga och explosiva varor på MSB:s hemsida.

MSB:s hemsida

Fortsatt arbete under 2020 – ändringar i föreskrifterna

Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2017:5, om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor gäller från och med den 1 juli 2018 och ersätter tidigare föreskrifter, NFS 2003:24, inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:16 och NFS 2009:3.

Under år 2018 sammanställdes ett förslag till vägledningstext och skickades ut på remiss till bl.a. större branschorganisationer, länsstyrelser och kommuner. I de inkomna remissvaren framkom att föreskrifterna hade brister och att bestämmelserna upplevdes som oklara.

Naturvårdsverket har gjort bedömningen att det är befogat att inleda ett arbete med vissa ändringar av NFS 2017:5. Inom ramen för ändringsarbetet kommer det att ske ett samarbete med branschorganisationer och berörda myndigheter för att säkerställa att ändringarna i NFS 2017:5 blir ändamålsenliga.

Arbetet med föreskriftsändringen pågår. Under tiden arbetet pågår gäller NFS 2017:5 i sin nuvarande form.

Förslag till nya föreskrifter

Naturvårdsverket tog under år 2020 fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. Förslaget var ute på remiss. Remisstiden avslutades den 11 september 2020.

Förslaget till nya föreskrifter är färdigberett för beslut, men innan förslaget slutligen kan beslutas och antas ska det anmälas till EU-kommissionen. Förslaget till nya föreskrifter ska anmälas enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler. Kraven i föreskrifternas femte kapitel ska anmälas enligt förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden. Anmälningsprocessen enligt tekniska regler innebär en så kallad frysningstid på tre månader. EU-kommissionen kan komma att lämna synpunkter på förslaget under hösten. Naturvårdsverket har för avsikt att besluta och anta förslaget till nya föreskrifter, såsom det nu är utformat, innan årsskiftet. 

Syftet med att publicera förslaget till nya föreskrifter är att kommunicera utformningen av det färdigberedda förslaget. Syftet är inte att ge tillfälle för att ytterligare synpunkter på förslaget kan skickas in. 

Såväl referensgruppen som remissinstanser har bidragit med mycket värdefulla synpunkter i föreskriftsarbetet. Remissvaren speglar de många intressen som ska tas tillvara vid upprättandet av föreskrifterna. Syftet med de nya föreskrifterna har varit att förtydliga bestämmelserna och att underlätta tillämpningen för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter samt att stärka miljöskyddet. Förslaget till nya föreskrifter har utformats utifrån det syftet och är ett resultat av den samverkan som har skett och de synpunkter som har inkommit under föreskriftsarbetet.

Förslag till föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar id hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (pdf 184 kB)

Konsekvensutredning cisternförskrifterna (pdf 648 kB)

Remissammanställning (pdf 765 kB)