Vägledning

Vägledning om fluorerade växthusgaser

Så påverkas arbetet med f-gaser av coronaviruset

Det fortlöpande arbete som certifierade kyltekniker, operatörer och tillsynsmyndigheter utför kan påverkas av utbrottet av coronaviruset. Det kan bland annat handla om sjukfrånvaro, reserestriktioner och inställda certifieringsprov.

Läckagekontroller, rapportering och certifikat till tillsynsmyndighet

Följande aktiviteter med f-gaser kan påverkas av covid-19:

  • Utförande av läckagekontroller och dylikt kan inte utföras på grund av att verksamheter har besöksrestriktioner eller då kyltekniker är sjuka alternativt omfattas av reserestriktioner.
  • Rapportering enligt 15§ i f-gasförordningen (2016:1128) som påverkas om operatörer eller kyltekniker är sjuka.
  • Kyltekniker kan inte förnya certifikat på grund av inställda provtillfällen eller reserestriktioner.

Varken den svenska f-gasförordningen (2016:1128) eller EU 517/2014 ger någon möjlighet att utfärda dispenser för punkterna ovan. Naturvårdsverket anser att det är lämpligt att operatören/teknikern kontaktar tillsynsmyndigheten i förväg när det uppstår en situation då covid-19 riskerar att eller kommer att påverka deras möjlighet att uppfylla kraven i f-gasförordningen.

I 30 kap 2 § miljöbalken om miljösanktionsavgifter finns krav för när det inte är skäligt att ta ut en sanktionsavgift.

" 2 §   En miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till

  1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige,
  2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,
  3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller
  4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap."

Det är tillsynsmyndigheterna som i det enskilda fallet kan besluta om när en miljösanktionsavgift ska tas ut. Punkt 3 i paragrafen ovan ställer krav på att den avgiftsskyldige gjort vad som är möjligt för att uppfylla aktuella krav. Det finns inga riktlinjer om vad det skulle kunna omfatta.

Rapportering till EU-kommissionens f-gasregister

Förutom punkterna ovan kan även rapportering till EU-kommissionens f-gasregister påverkas av reserestriktioner och sjukdom. Det gäller både rapportering av bl.a. importerade mängder av f-gas samt revisorers granskning av inrapporterade uppgifter.

EU-kommissionen har meddelat att de rapporteringsdatum som anges i EU 517/2014 står fast. I Sverige kan en sen rapportering innebära miljösanktionsavgift.

Även här bör tillsynsmyndigheten ta ställning till om det är oskäligt att i det enskilda fallet ta ut en avgift, se ovan vägledning om 30 kap. 2 § miljöbalken.

Det är Kemikalieinspektionen som är tillsynsmyndighet för rapportering i f-gasregistret.